• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Kanalizácia

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: Vidiná
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 10/2011 - 12/2013

Kanalizácia obce Vidiná

Projekt
Kanalizácia obce Vidiná

Základné informácie
V súčasnosti nie je v obci Vidiná vybudovaná splašková kanalizácia a splaškové vody odtekajú cez niekoľko samostatných výustí do Krivánskeho potoka, prípadne sú akumulované v často nevyhovujúcich priepustných žumpách a septikoch. Z hľadiska ochrany životného prostredia je tento stav značne nevyhovujúci. Realizáciou projektu sa dobuduje splašková kanalizácia v celej obci s následným odvádzaním odpadových vôd na existujúcu ČOV Lučenec a zabezpečí sa dosiahnutie súladu so Smernicou Rady č. 91/271/EHS, ktorá sa týka čistenia komunálnych odpadových vôd.

Termín ukončenia zmluvy o NFP:  31.12.2013

Termín ukončenia stavebných prác - ukončenie preberacieho konania: 18.12.2013

Termín záruky na technológie:  18.12.2015

Termín záruky na stavebné práce:  18.12.2018

Aktuálny stav
Stavba je skolaudovaná a uvedená do trvalej prevádzky.
Projekt je vo fáze monitorovania SAŽP.

 


 

Projektový manažér
Ing. Juraj Demian

Kontakt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
e-mail: demian.jurajstvs.sk
tel. číslo: 048/4327430, mob.: 0905511217

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.