• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Ochrana osobných údajov

Úvod > Ochrana osobných údajov

Vážený zákazník,

v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany spoločnosti Stredoslovesnká vodárenská spoločnosť, a. s., ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25.05.2018.

O organizácii

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (STVS) sa zaoberá širokým spektrom činností, predovšetkým v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, kanalizácii a čistiarní odpadových vôd, ako aj prenájmom hnuteľného a nehnuteľného majetku.

STVS prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov  a  o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo Nariadenie GDPR).

STVS prevádzkuje niekoľko systémov spracúvajúcich osobné údaje dotknutých osôb, predovšetkým zamestnancov, klientov a zmluvných partnerov spoločnosti. Ich podrobnejší popis je uvedený nižšie.

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Partizánska cesta 5

974 01 Banská Bystrica

IČO: 36056006, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, Oddiel: Sa, Vložka číslo 705/S.

Telefón: 048 4327 111

Zodpovedné osoby za StVS, a. s.: Katarína Póčová, Ing. Barbora Pipichová, Mgr. Ján Jobbágy

web: www.stvs.sk

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Email: zodpovedna_osoba@stvs.sk,

tel.: 048 4327 111

 

Spracúvanie osobných údajov

V rámci tabuľky  sú uvedené jednotlivé systémy, v ktorých STVS spracúva osobné údaje dotknutých osôb, účely, pre ktoré sú OÚ spracúvané, okruhy dotknutých osôb a právny základ, na základe ktorého sú spracúvané.


 

Doplňujúce informácie

Správu IKT vykonáva v plnom rozsahu (to znamená najmä dodanie, konfigurácia, manažment a podpora informačných systémov a databáz STVS) spoločnosť TBD s. r. o.,  s ktorou má STVS podpísanú zmluvu o poskytovaní služieb a sprostredkovateľskú zmluvu zameranú na ochranu akýchkoľvek citlivých informácií, ku ktorým by mohli získať prístup zamestnanci – administrátori TBD s. r. o. poverení výkonom činností v STVS. TBD s. r. o. ako sprostredkovateľ spĺňa všetky zákonné podmienky ochrany osobných údajov a podlieha priebežnej kontrole zo strany STVS, na základe dohodnutých zmluvných podmienok.

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva. Výnimkou sú informácie z webového sídla STVS, ktoré je dostupné celosvetovo, ale  vzhľadom na ich povahu nie je  predpoklad vážneho dopadu na práva dotknutých osôb.

 

 

 

Práva dotknutých osôb

Pre niektoré z účelov spracúvania sa získava súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou zaslanou na adresu spoločnosti alebo osobne v sídle Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica.

Dotknuté osoby majú nasledovné práva v súvislosti s prevádzkou IS STVS:

Právo podľa GDRP

Potrebné overenie dotknutej osoby

Časový rámec odpovede

Právo na informácie

Overenie potrebné pri získaní OÚ

Poskytnuté okamžite

Právo prístupu k OÚ

je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o získanie   údajov

 1 mesiac

Právo na opravu OÚ

je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o opravu   údajov

 1 mesiac

Právo na výmaz OÚ

je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO

Bez zbytočného odkladu

Právo namietať proti spracúvaniu

je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO

Bez zbytočného odkladu

Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním

je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO

Bez zbytočného odkladu

Právo na prenos údajov

je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o získanie   údajov

 1 mesiac

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakty sú   zverejnené na webovom sídle úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou

Nevzťahuje sa

 

Pre uplatnenie svojich práv môže využiť dotknutá osoba formulár uvedený v prílohe č. 1 dokumentu.

 

 

Získanie súhlasu

Pre spracovanie OÚ vo vybraných IS spoločnosti podľa predchádzajúceho bodu je potrebné získanie súhlasu dotknutej osoby. Pre získanie súhlasu sa použije formulár podľa prílohy č. 2 dokumentu.

 

 

 

 

 

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.