• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Kanalizácia, II. etapa

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: Malachov
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 08/2011 - 03/2014

Malachov – Kanalizácia, II. etapa

Projekt
Malachov – Kanalizácia, II. etapa

Základné informácie
V súčasnosti je v obci Malachov len z časti vybudovaná splašková kanalizácia a splaškové vody sú akumulované v často nevyhovujúcich priepustných žumpách a septikoch. Z hľadiska ochrany životného prostredia je tento stav značne nevyhovujúci. Realizáciou projektu sa dobuduje splašková kanalizácia v celej obci s následným odvádzaním odpadových vôd na existujúcu ČOV B. Bystrica a zabezpečí sa dosiahnutie súladu so Smernicou Rady č. 91/271/EHS, ktorá sa týka čistenia komunálnych odpadových vôd.

Aktuálny stav
Realizačná fáza projektu je ukončená. Dňa 4.3..2014 nadobudlo platnosť kolau-dačné rozhodnutie. Projekt je vo fáze monitorovania SAŽP.

Dôležité upozornenie pre občanov Malachova:

Podľa paragrafu č. 23, odstavca 2, zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách: „ Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci , na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami."

V prípade potreby ďalších informácií Vám ich poskytne projektový manažér.

 


  

Projektový manažér
Ing. Miroslav Babčan

Kontakt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
e-mail: babcan.miroslavstvs.sk
tel. číslo: 048/4327266, mob.: 0907830281

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.