• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Intenzifikácia ČOV

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: Handlová
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 10/2011 - 10/2013

ČOV Handlová  - intenzifikácia

Miesto realizácie

Handlová

Operačný program

Životné prostredie

Spolufinancované

Kohézny fond

Prioritná os

Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Operačný cieľ

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Kód ITMS

2411011029

Konečný príjemca

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

Tento projekt napomáha znížiť hospodárske a sociálne rozdiely medzi občanmi Európskej únie.

Finanovanie projektu
Celkové oprávnené náklady 4 472 611,30 Eur
Kohézny fond: 3 511 105,49 Eur
Štátny rozpočet: 619 606,85 Eur
Konečný prijímateľ: 341 898,96 Eur

Ciele projektu
Intenzifikácia ČOV v Handlovej. Zvýšenie účinnosti čistiaceho efektu so zameraním na odstraňovanie nutrientov v súlade so smernicou 91/271/EHS a Nariadením vlády SR 269/2010 Z.z. Zlepšenie kvality odpadovej vody na odtoku z ČOV v súlade s Nariadením vlády č. 269/2010 Z.z. ako aj v súlade so smernicou 91/271/EHS

Aktuálny stav
Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava
Doba výstavby: 24 mesiacov
Zahájenie výstavby: 10/2011
Ukončenie výstavby: 10/2013


Súčasný stav
Je ukončená skúšobná prevádzka a stavba je v trvalej prevádzke.
Projekt je vo fáze monitorovania SAŽP.

 


 

Projektový manažér
Ing. Surová Ingrid

Kontakt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
e-mail: surova.ingridstvs.sk
tel. číslo: 048/4327264

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.