• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Intenzifikácia ČOV

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: Detva
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 11/2011 - 07/2014

ČOV Detva - intenzifikácia

Miesto realizácie

ČOV Detva

Operačný program

Životné prostredie

Spolufinancované

Kohézny fond

Prioritná os 1

Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Operačný cieľ

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Konečný príjemca:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

Základné informácie
Areál ČOV Detva sa nachádza v extraviláne mesta Detva na jej juhozápadnom okraji mimo bezprostredného kontaktu s obytnými zónami mesta. Recipientom vypúšťaných vyčistených vôd je vodný tok Slatina. V súčasnosti je mesto Detva odkanalizované jednotnou kanalizačnou sieťou na existujúcu ČOV. (Aglomerácia Detva je zaradená do Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, príloha č.1). Čistiareň odpadových vôd čistí pritekajúce odpadové vody na mechanickom a biologickom stupni. V súčasnosti technologická linka ČOV pracuje bez možnosti odstraňovania nutrientov. Čistiareň odpadových vôd nespĺňa legislatívne požiadavky v súlade s NV č. 269/2010 Z.z.

Realizáciou projektu (intenzifikáciou ČOV) budú dosiahnuté nasledovné výsledky:

Vytvorenie podmienok pre čistenie odpadových vôd na ČOV pre 12 433 EO v súlade s platnou legislatívou.

Dosiahnutie povolených hodnôt na odtoku do recipientu Slatina v súlade s NV č. 269/2010 Z.z. /pôvodne 296/2005 Z.z./

Vytvorenie podmienok pre zlepšenie stavu rieky Slatina redukciou vypúšťaného znečistenia z ČOV Detva

Vytvorenie kvalitatívne lepších životných podmienok pre obyvateľstvo danej aglomerácie, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu

Splnenie požiadaviek smernice Rady 91/271/EHS

Financovanie projektu
Celkové oprávnené náklady: 4 696 373,68 Eur
Kohézny fond: 3 792 321,75 Eur
Štátny rozpočet: 669 233,25 Eur
Konečný prijímateľ: 234 818,68 Eur

Cieľ projektu

Väzba na príslušný cieľ opatrenia

Intenzifikácia komunálnej ČOV Detva vzhľadom na požiadavky NV 296/2005 Z.z. (NV č. 269/2010 Z.z.) a zvýšené požiadavky na ochranu recipientu.

Zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojenýchna verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ.

Špecifické ciele projektu

Väzba na príslušné aktivity opatrenia

Intenzifikácia ČOV Detva pre 12 433 EO je navrhnutá tak, aby sa odpadová voda čistila v biologickom stupni so zvýšeným odstraňovaním Ncelk a Pcelk.

Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 10 000 EO do 15 000 EO

Realizácia
Realizácia projektu sa začala v 11/2011 a bola stavebne ukončená v 07/2014. V rámci skúšobnej prevádzky sa požiada o kolaudáciu stavby. Stavebné práce, rovnako ako ostatné aktivity projektu, sú realizované dodávateľským spôsobom.Dodávateľ stavebných prác: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – EKOLOGICKÝ PODNIK, a.s.

Dozor stavby
Gajdoš – Consulting Engineers, s.r.o.

Aktuálny stav
Je ukončená skúšobná prevádzka a projekt je vo fáze monitorovania SAŽP.

 


 

Projektový manažér
Ing. Stanislava Fabianová

Kontakt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
e-mail: fabianova.stanislavastvs.sk 
tel. číslo: 048/4327431

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.