• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Intenzifikácia ČOV

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: Veľký Krtíš
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 11/2011 - 12/2013

ČOV Veľký Krtíš - intenzifikácia

Miesto realizácie

ČOV Veľký Krtíš

Operačný program

Životné prostredie

Spolufinancované

Kohézny fond

Prioritná os 1

Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Operačný cieľ

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Konečný príjemca

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

Základné informácie
Areál ČOV Veľký Krtíš sa nachádza mimo bezprostredného kontaktu s obytnými zónami mesta. Výstavba sa realizuje v jestvujúcom areáli, ktorý je ohraničený oplotením ČOV. Terén staveniska je rovinatý, zastavaný objektami jestvujúcej ČOV. Recipientom vypúštaných vyčistených vôd je vodný tok Krtíš. V súčasnosti je mesto Veľký Krtíš odkanalizované jednotnou kanalizačnou sieťou na existujúcu ČOV. (Aglomerácia Veľký Krtíš je zaradená do Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, príloha č. 1). Čistiareň odpadových vôd čistí pritekajúce odpadové vody na mechanickom a biologickom stupni. V súčasnosti technologická linka ČOV pracuje bez možnosti odstraňovania nutrientov. Čistiaren odpadových vôd nespĺňa legislatívne požiadavky v súlade s Nariadením vlády č. 269/2010 Z.z..

Realizáciou projektu (intenzifikáciou ČOV) budú dosiahnuté nasledovné výsledky

Vytvorenie podmienok pre čistenie odpadových vôd na ČOV pre 14 233 EO v súlade s platnou legislatívou.

Dosiahnutie povolených hodnôt na odtoku do recipientu Krtíš v súlade s NV č. 269/2010 Z.z. /pôvodne 296/2005 Z.z./

Vytvorenie podmienok pre zlepšenie stavu rieky Krtíš redukciou vypúštaného znečistenia z ČOV Veľký Krtíš

Vytvorenie kvalitatívne lepších životných podmienok pre obyvateľstvo danej aglomerácie, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu

Financovanie projektu
Celkové oprávnené náklady: 2 211 278,86 Eur
Kohézny fond: 1 785 607,69 Eur
Štátny rozpočet: 315 107,24 Eur
Konečný prijímateľ: 110 563,94 Eur

Cieľ projektu

Väzba na príslušný cieľ opatrenia

Intenzifikácia komunálnej ČOV Veľký Krtíš vzhľadom na požiadavky NV 296/2005 Z.z. (NV č. 269/2010 Z.z.) a zvýšené požiadavky na ochranu recipientu.

Zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ. 

Špecifické ciele projektu

Väzba na príslušné aktivity opatrenia

Rekonštrukcia objektov ČOV takým spôsobom, aby odtokové parametre čistených OV spĺňali limity stanovené NV č. 269/2010 Z.z. v parametroch celkového Nc a Pc.

Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000

Realizácia
Realizácia projektu sa začala v 11/2011 a bola stavebne ukončená v 12/2013. V rámci skúšobnej prevádzky sa požiada o kolaudáciu stavby. Stavebné práce, rovnako ako ostatné aktivity projektu, sú realizované dodávateľským spôsobom.

Dodávateľ stavebných prác
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – EKOLOGICKÝ PODNIK, a.s.

Dozor stavby
Gajdoš – Consulting Engineers, s.r.o.

Aktuálny stav
Je ukončená skúšobná prevádzka a projekt je vo fáze monitorovania SAŽP.

 


 

Projektový manažér
Ing. Stanislava Fabianová

Kontakt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
e-mail: fabianova.stanislavastvs.sk 
tel. číslo: 048/4327431

 

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.