• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Intenzifikácia a rozšírenie ČOV

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: Fiľakovo
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 10/2010 - 05/2012

Fiľakovo – intenzifikácia a rozšírenie ČOV

Podpis Zmluvy o nenávratný finančný príspevok

11.jún 2010

Miesto realizácie

Fiľakovo

Operačný program

Životné prostredie

Spolufinancované

Kohézny fond

Prioritná os

Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Operačný cieľ

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Kód ITMS

24110110093

Konečný príjemca

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

Tento projekt napomáha znížiť hospodárske a sociálne rozdiely medzi občanmi Európskej únie.

Financovanie projektu
Celkové oprávnené náklady 5 662 281,62 Eur
Kohézny fond: 4 479 997,22 Eur
Štátny rozpočet: 791 020,74 Eur
Konečný prijímateľ: 391 263,66 Eur

Ciele projektu
Intenzifikácia a rozšírenie ČOV vo Fiľakove. Vytvorenie podmienok pre čistenie odpadových vôd pre 10333 ekvivalentných obyvateľov. Zvýšenie účinnosti čistiaceho efektu so zameraním na odstraňovanie nutrientov v súlade so smernicou 91/271/EHS a Nariadením vlády SR 269/2010 Z.z.. Zlepšenie kvality odpadovej vody na odtoku z ČOV.

Realizácia
Doba výstavby: 18 mesiacov
Zahájeni výstavby: 10/2010
Ukončenie výstavby: 05/2012
Zahájenie skúšobnej prevádzky: 06/2012
Ukončenie skúšobnej prevádzky: 06/2013

Zhotoviteľ
Combin s r.o., Banská Štiavnica

Aktuálny stav
Projekt je vo fáze monitorovania SAŽP

 


 

Projektový manažér
Ing. Surová Ingrid

Kontakt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
e-mail: surova.ingridstvs.sk
tel. číslo: 048/4327264, mob.: 00908904541

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.