• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Kanalizačné zberače A a H, zrušenie výustí

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: Brezno
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 10/2010 - 04/2012

Brezno – kanalizačné zberače A a H, zrušenie výustí

Číslo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / dátum podpisu

080/1.2.MP/2010

 09.06.2010

Miesto realizácie

Brezno

Operačný program

Životné prostredie

Spolufinancované

Kohézny fond

Prioritná os

Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Operačný cieľ

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Kód ITMS

24110110089

Konečný príjemca

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

Tento projekt napomáha znížiť hospodárske a sociálne rozdiely medzi občanmi Európskej únie.

Základné informácie
Stavba rieši zabezpečenie odvádzania komunálnych odpadových vôd a ich čistenie v zmysle platnej legislatívy na ČOV Brezno. Predpokladá sa vybudovanie: dvoch kanalizačných zberačov, stoky, odľahčovacieho objektu, odľahčovacej stoky a zrušenie štyroch nečistených výustí do rieky Hron a Brezenec. Práve zrušenie výustí predpokladá zachytenie existujúcej kanalizácie do novovybudovaných zberačov a ich odvedenie a čistenie na ČOV Brezno. Realizáciou projektu sa výrazne prispeje k zlepšeniu stavu životného prostredia v danej lokalite a zároveň sa zabezpečí dosiahnutie súladu so Smernicou Rady č. 91/271/EHS, ktorá sa týka čistenia komunálnych odpadových vôd.

Financovanie projektu
Celkové oprávnené náklady 2 791 569,00 Eur
Kohézny fond: 2 146 995,72 Eur
Štátny rozpočet: 378 815,91 Eur
Konečný prijímateľ 265 757,37 Eur

 

Cieľ projektu

Väzba na príslušný cieľ opatrenia

Cieľom projektu je prostredníctvom vybudovania kanalizačných zberačov zabezpečiť odvedenie a čistenie komunálnych odpadových vôd z mestských častí mesta Brezno

Zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR voči EÚ

Špecifické ciele projektu

Väzba na príslušné aktivity opatrenia

Dosiahnutie súladu so Smernicou Rady č. 91/271/EHS, ktorá sa týka čistenia komunálnej odpadovej vody

Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000 EO

Aktuálny stav
Realizácia stavebných prác bola ukončená 04/2012.
Stavba bola úspešne skolaudovaná.
Projekt je vo fáze monitorovania SAŽP.

 


 

Projektový manažér
Ing. Juraj Demian

Kontakt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
e-mail: demian.jurajstvs.sk
tel. číslo: 048/4327430, mob: 0905511217

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.