• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Vodovod

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: Rimavské Brezovo
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 03/2010 - 06/2011

Rimavské Brezovo – vodovod

Číslo Zmluvy o poskytnutí

nenávratného finančného príspevku / dátum podpisu

003/1.1MP/200915.07.2009

Miesto realizácie

Rimavské Brezovo

Operačný program

Životné prostredie

Spolufinancované

Kohézny fond

Prioritná os

Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Operačný cieľ

1.1.  Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov

Kód ITMS

24110110035

Konečný príjemca

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

Tento projekt napomáha znížiť hospodárske a sociálne rozdiely medzi občanmi Európskej únie.

Základné informácie
Nevyhovujúca kvalita pitnej vody v obci Rimavské Brezovo v závislosti od vonkajších vplyvov, kolísavá výdatnosť vodných zdrojov a skutočnosť, že obec nemá verejný vodovod boli dôvodom k realizácii projektu „Rimavské Brezovo – vodovod". Stavba rieši vybudovanie vodojemu 1 x 150 m3, prívodného potrubia, rozvodného potrubia, zásobného potrubia, odpadu z vodojemu, prístupovej cesty a elektrickej NN prípojky. Celý novovybudovaný vodovodný systém bude napojený na skupinový vodovod Klenovec – Rimavská Sobota.

Financovanie projektu
Celkové oprávnené náklady 1 174 201,68 Eur
Kohézny fond: 877 505,27 Eur
Štátny rozpočet: 154 853,87 Eur
Konečný prijímateľ 141 842,54 Eur

Cieľ projektu

Väzba na príslušný cieľ opatrenia

Cieľom projektu je prostredníctvom výstavby verejného vodovodu v obci Rimavské Brezovo zabezpečiť obslužnosť tohoto územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite

Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov

Špecifické ciele projektu

Väzba na príslušné aktivity opatrenia

Vybudovaním vodohospodárskej infraštruktúry dosiahnuť lepšie podmienky pre kvalitu života obyvateľstva obce Rimavské Brezovo, čím bude zabezpečené splnenie požiadavky Smernice Rady č. 98/83/ES

 

 

Väzba na II. skupinu oprávnených aktivít v rámci operačného cieľa 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov – Dobudovanie, rozšírenie, resp. zvýšenie kapacity vybudovaných vodárenských sústav a dobudovanie verejných vodovodov v ich preukázanom bilančnom dosahu za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dostatočnej kvantite a odstránenie zdravotného rizika vyplývajúceho z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov

Efektívnejšie využitie už vybudovaných vodárenských zdrojov

 

Väzba na II. skupinu oprávnených aktivít v rámci operačného cieľa 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov – Dobudovanie, rozšírenie, resp. zvýšenie kapacity vybudovaných vodárenských sústav a dobudovanie verejných vodovodov v ich preukázanom bilančnom dosahu za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dostatočnej kvantite a odstránenie zdravotného rizika vyplývajúceho z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov

Realizácia
Doba výstavby: 15 mesiacov
Zahájenie výstavby: 03/2010
Ukončenie výstavby: 06/2011

Zhotoviteľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica

Súčasný stav
Realizácia stavebných prác bola ukončená k 06/2011.
Stavba bola úspešne skolaudovaná.
Projekt je vo fáze monitorovania SAŽP.

Súvisiace dokumenty
Rozhodnutie o zmene projektu zo dňa 10.01.2011
Rozhodnutie o zmene projektu zo dňa 07.10.2011

 


 

Projektový manažér
Ing. Juraj Demian

Kontakt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
e-mail: demian.jurajstvs.sk
tel. číslo: 048/4327430, mob: 0905511217

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.