• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Kanalizácia

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: Tajov
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 09/2010 - 09/2012

Tajov - kanalizácia

Číslo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / dátum podpisu

079/1.2.MP/201009.06.2010

Miesto realizácie

Tajov

Operačný program

Životné prostredie

Spolufinancované

Kohézny fond

Prioritná os

Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Operačný cieľ

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych  odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Kód ITMS

24110110090

Konečný príjemca

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

Tento projekt napomáha znížiť hospodárske a sociálne rozdiely medzi občanmi Európskej únie.

Základné informácie
Navrhovaná stavba rieši vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Tajov a jej odvedenie na ČOV v Banskej Bystrici. Splašková kanalizácia bude napojená na vybudovanú mestskú časť kanalizácie – Zberač AH 20. V súčasnosti v obci nie je vybudovaná splašková kanalizácia a odpadové vody sú akumulované v častokrát nevyhovujúcich, priepustných žumpách a septikoch. Z hľadiska ochrany životného prostredia je tento stav nevyhovujúci. Realizáciou projektu sa výrazne prispeje k zlepšeniu stavu životného prostredia v danej lokalite a zároveň sa zabezpečí dosiahnutie súladu so Smernicou Rady č. 91/271/EHS, ktorá sa týka čistenia komunálnych odpadových vôd.

Financovanie projektu
Celkové oprávnené náklady: 5 846 181,83 Eur
Kohézny fond: 4 696 237,86 Eur
Štátny rozpočet: 828 988,58 Eur
Konečný prijímateľ: 320 955,38 Eur

Cieľ projektu

Väzba na príslušný cieľ opatrenia

Cieľom projektu je prostredníctvom vybudovania splaškovej kanalizácie komplexné odvedenie a čistenie komunálnych odpadových vôd z obce Tajov.

Zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR voči EÚ

Špecifické ciele projektu

Väzba na príslušné aktivity opatrenia

Dosiahnutie súladu so Smernicou Rady č. 91/271/EHS, ktorá sa týka čistenia komunálnych odpadových vôd.

Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000 EO

Zníženie rozdielov medzi prístupom k verejným vodovodom a k verejným kanalizáciám, zníženie disproporcií medzi jednotlivými regiónmi.

Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000 EO

 

Realizácia
Doba výstavby: 24 mesiacov
Zahájenie výstavby: 09/2010
Ukončenie výstavby: 09/2012

Zhotoviteľ
TEAM, s.r.o. B. Bystrica

Stavebný dozor
StVS servising, s.r.o. Banská Bystrica

Aktuálny stav
Realizácia stavebných prác bola ukončená v 09/2012.
Stavba bola úspešne skolaudovaná.
Projekt je vo fáze monitorovania SAŽP.

 


 

Projektový manažér
Ing. Juraj Demian

Kontakt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
e-mail: demian.jurajstvs.sk
tel. číslo: 048/4327430, mob: 0905511217

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.