• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: Hriňová
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 02/2017 - 04/2021

Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV

Miesto realizácie

ČOV Hriňová

Operačný program

Kvalita životného prostredia

Spolufinancované

Kohézny fond

Prioritná os

Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Operačný cieľ:

Zlepšenie odvádzania a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO  v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Konečný príjemca

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica

Základné informácie

Predmetom projektu bola inovácia a modernizácia existujúcej komunálnej ČOV Hriňová, s cieľom zabezpečiť čistenie komunálnych odpadových vôd v súlade s platnou legislatívou SR, ako aj zvýšenie ochrany vodohospodársky významného vodného toku Slatina.  Zrealizovaná bola mechanicko-biologická ČOV s nitrifikáciou a denitrifikáciou, s aeróbnou stabilizáciou kalu v čistiacom procese, s kapacitou 7800 EO.

Financovanie projektu

Výška NFP: 3 821 519,49 Eur bez DPH
Celkové oprávnené náklady: 4 531 857,52 Eur bez DPH
Kohézny fond: 3 609 212,89 Eur bez DPH
Štátny rozpočet: 212 306,60 Eur bez DPH
Vlastné zdroje prijímateľa: 710 338,03 Eur bez DPH

Lokalita

Hriňová, katastrálne územie Hriňová

Stav projektu
Ukončený

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 02/2017
Koniec realizácie projektu: 04/2021

 

Projektový manažér
Ing. Ivan Rakšány
tel: 0905560224, 048/4327224
e-mail : raksany.ivanstvs.sk

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.