• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec

Home > Schválené projekty
Lokalita: Málinec
Stav projektu: v realizácii
Obdobie: 01/2019 - 12/2023

Základné informácie
Cieľom projektu je zabezpečiť bezpečnú dodávku pitnej vody z verejného vodovodu pre obyvateľov južnej časti Banskobystrického kraja, najmä okresov Poltár, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. Predmetom projektu je inovácia a modernizácia existujúcej úpravne povrchovej vody Málinec, ktorá slúži na úpravu surovej vody z Vodárenskej nádrže Málinec, v súlade so smernicou rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu a zákonom č. 335/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a aby spĺňala požiadavky zdravotnej bezchybnosti tak, ako vníma bezpečnú pitnú vodu Európska únia. Projekt sa bude realizovať v celom rozsahu iba v jestvujúcom areáli úpravne vody v obci Málinec, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. Súčasná technologická zostava úpravy vody nedáva dostatočnú záruku úpravy a distribúcie bezpečnej pitnej vody v zmysle súčasných požiadaviek a európskej a slovenskej legislatívy. Riešenie uvedeného nedostatku si vyžaduje komplexnú modernizáciu technologického procesu úpravy vody. Súčasné technologické zariadenia už nepostačujú na úpravu zhoršujúcej sa hydrobiologickej kvality vody a navyše sú morálne zastarané, s vysokou energetickou náročnosťou. Koagulácia nie je dostatočná, tvorba vločiek je síce rýchlejšia, ale s nedostatočným viazaním živých organizmov, ktoré je problematické zachytiť v separačnej časti technológie úpravy vody. Problémovou časťou súčasnej technológie je aj oxidácia mangánu. Vysoké oživenie sa prejavuje aj po filtrácií, ktorá spolu s koaguláciou bez usadzovania nie je dostatočná. Problémy sa vyskytujú i udržaním stabilnej hodnoty pH. Na základe uvedeného je predkladaný projekt zameraný na nutné riešenie inovácie a modernizácie úpravne vody, ktorá bude zameraná hlavne na: • odstránenie živých organizmov a mikroorganizmov • separáciu železa a mangánu • zníženie zákalu • deštrukciu toxínov a elimináciu zápachu • stabilizáciu vody a zníženie agresívnych účinkov dopravovanej vody Realizácia projektu je plne v súlade s cieľom smernice rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu a ďalšej nadväzujúcej legislatívy. Po zrealizovaní hlavnej aktivity projektu bude zabezpečená zlepšená dodávka pitnej vody pre 35 599 obyvateľov (merateľný ukazovateľ P0712) a počet zrekonštruovaných úpravní povrchových vôd bude 1 (MU P0600).

Lokalita
Málinec

Stav projektu
V realizácií

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 01/2019
Koniec realizácie projektu: 12/2023

Celková výška oprávnených výdavkov
11 519 952,13 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 90 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 10 367 956,92 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 1 151 995,21 €

Projektový manažér
Ing. Andrej Melicher
tel: 0904 658 180
e-mail: melicher@fondy-eu.sk

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.