• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV

Home > Schválené projekty
Lokalita: Hriňová
Stav projektu: v realizácii
Obdobie: 12/2016 - 12/2020

Základné informácie
Cieľom projektu je intenzifikáciou pripraviť ČOV  Hriňová na čistenie odpadových vôd od obyvateľstva privádzaných kanalizačnou sieťou na ČOV, ako aj čistenie vôd zo zvozu žúmp z celej aglomerácie Hriňová pri splnení všetkých parametrov , hlavne zabezpečenia odbúrania dusíkatého znečistenia. Jedná sa o mechanicko- biologickú čistiareň odpadových vôd  s nitrifikáciou a samostatnou denitrifikáciou, s úplnou stabilizáciou kalu v čistiacom procese. ČOV bude pozostávať z mechanického predčistenia, z biologickégo čistenia, zo zahusťovania a uskladnenia kalu.  Čistiareň odpadových vôd je navrhovaná s dvoma linkami biologického čistenia, ktoré môžu byť prevádzkované samostatne.

Lokalita
Hriňová, katastrálne územie Hriňová

Stav projektu
Bol ukončený proces VO na zhotoviteľ diela a stavebného dozora stavby. Boli ukončené následné kontroly samotného procesu VO zo strany MŽPSR. Prijímateľ pripravuje odovzdanie staveniska zhotoviteľovi diela.

Obdobie
Zahájenie hlavných aktivít: 12/2016
Koniec realizácie projektu: 12/2020

Výška NFP
4 163 385,52 €

Celkové oprávnené náklady
4 625 983,91 €

Kohézny fond:       3 932 086,32 €
Štátny rozpočet :      231 299,20 €
Konečný prijímateľ :  462 598,39 €

Projektový manažér
Ing. Ivan Rakšány
tel: 0905560224, 048/4327224
e-mail : raksany.ivanstvs.sk

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.