• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.10.2020 -Z- ZoD č. B/9001045/88/20 - "Banská Bystrica, verejná kanalizácia, ul. Komenského, odstránenie havarijného stavu" - práce [18674.26]
02.10.2020 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb č. SD/9001045/89/20 - "Banská Bystrica, verejná kanalizácia, ul. Komenského, odstránenie havarijného stavu" - stavebný dozor [1183.20]
05.10.2020 -F- Faktúry za 09/2020 [0.00]
05.10.2020 -Z- Kúpna zmluva č. T/102/20 - "Likvidácia a odber odpadu po závodoch" [1050.00]
06.10.2020 -Z- Zmluva o dielo č. T/105/20 - Elektronická inventúra majetku Android - aktualizácia softvéru [0.00]
08.10.2020 -Z- Dohoda o preložke plynárenského zariadenia - STL plynovod D 63 LPE PN 100 kPa, ID 10327187 v obci Hronec na pozemkoch parc. č. 1512 v k.ú. Hronec [0.00]
12.10.2020 -Z- Kúpna zmluva č. M/20000010/0622/2019 v rámci majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod stavbou Vodojem Kráľovce - Krnišov 1x100m3 [158.00]
12.10.2020 -Z- Badín - zokruhovanie verejného vodovodu - 1. časť - SO 01 IBV na ul. Záhradná - Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000980/0139/2020 [9.00]
13.10.2020 -Z- Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. B/9000 907/48/17 na investičnú akciu: "Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV" [0.00]
13.10.2020 -Z- Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. M/9001015/0387/2019, "Brezno, rozšírenie vodovodu, prepoj ul. MPČL - ul. Potočná" [0.00]
13.10.2020 -Z- Zmluva o poskytovaní právnej pomoci č. 1037/2020 [0.00]
14.10.2020 -Z- Zmluva o dielo č. B/107/20 - Rámcová zmluva - Realizácia konštrukčných vrstiev komunikácií v oblasti pôsobnosti StVS, a.s. - oblasť Prievidzko [335518.35]
14.10.2020 -Z- Zmluva č. 9000888/0210/2020 o poskytnutí projektovej dokumentácie, o podmienkach zabezpečenia realizácie stavby „Mýto pod Ďumbierom – VDJ a verejný vodovod Fongrub a Zapače“ a o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy [16226.14]
14.10.2020 -Z- Zmluva o dielo č. B/9001016/128/19 - dod. 1 - "Čierny Balog ÚV - doplnenie technológie" [0.00]
15.10.2020 --1- jhghjhghg [0.00]
16.10.2020 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb č. SD/9000823/3/19 - dodatok č. 1 - "Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec" - stavebný dozor [0.00]
21.10.2020 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora č. SD/9000762/97/20 - "Napojenie obce Pitelová, časť Dolina - vodovod" [0.00]
21.10.2020 -Z- Zmluva o NFP č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015/41 - dodatok č. 8 - Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.