NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.03.2018 -F- Faktúry za 02/2018 [0.00]
05.03.2018 -Z- "Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV" - práce - Dodatok č.1 [4398023.05]
05.03.2018 -Z- "Inžinierske siete v lokalite rozvoja 1D Lutila - II. etapa" - SO 201 Vodovod - nadobudnutie hnuteľného majetku vybudovaného v rámci stavby v dĺžke 131,6 m. [35.00]
05.03.2018 -Z- "Rodinný dom" - k.ú. Vlkanová - záväzok uzavrieť kúpnu zmluvu na prevod hnuteľného majetku - verejný vodovod - vybudovaného v rámci SO 02 Predĺženie verejného vodovodu [0.00]
05.03.2018 -Z- "Banská Bystrica, Jakub, Uľanka, Nový Svet - dobudovanie kanalizácie" - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie [19500.00]
12.03.2018 -Z- "Polichno - DVZ" - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie [15000.00]
12.03.2018 -Z- "Handlová, ulica Sadová, verejný vodovod a kanalizácia" - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie [5100.00]
13.03.2018 -Z- "ČOV Veľký Krtíš, plynojem a prekrytie vyhnívacej nádrže - časť Riešenie kalovej koncovky" - stavený dozor - dodatok č. 2 [1421.00]
14.03.2018 -Z- "Hriňová - kanalizácia a ČOV" - stavebný dozor - Dodatok č. 1 [18900.00]
16.03.2018 -Z- "Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV" - Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC121/122-2015/20 [4416923.05]
16.03.2018 -Z- "Zvolen, Sliač, Nová Baňa - rekonštrukcia OK - vypracovanie DSP" - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby [33230.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.