• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Inzercia

Home > Inzercia

Predaj nehnuteľností - Rimavská Sobota

Nehnuteľný majetok

Predmetom zákazky bude predaj nehnuteľností, ktoré sú vedené na LV 2795, v katastrálnom území Rimavská Sobota, obce Rimavská Sobota:

Základné údaje o nehnuteľnostiach:

Popis stavby:  Manipulačná komora

Súpisné číslo: 2086

Na parcele číslo: 2903/254

Druh stavby: Budova technickej vybavenosti sídla

Stavba manipulačnej komory bola postavená v roku 1966 a slúžila pre odbočenie prívodu vody pre vtedajší pivovar Gemer. Stavba sa dlhodobo nevyužíva a je neudržiavaná. Prístup k stavbe je po spevnenej panelovej ceste cca 130 metrov od Košickej cesty. Spolu so stavbou je predmetom predaja aj päť pozemkov pod stavbou a v jej tesnej blízkosti o celkovej výmere spolu 53 m2.

 

Parcela reg. „C“ parc.č.: 2903/254

Výmera v m2: 22

Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

 

Parcela reg. „C“ parc.č.:  2903/259

Výmera v m2: 4

Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

 

Parcela reg. „C“ parc.č.: 2903/163

Výmera v m2: 17

Druh pozemku: trvalý trávny porast

  

Parcela reg. „C“ parc.č.: 2903/257

Výmera v m2: 9

Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

  

Parcela reg. „C“ parc.č.: 2903/258

Výmera v m2: 1

Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

  

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v intraviláne mesta Rimavská Sobota. Predávajúci začal užívať stavbu manipulačnej komory v roku 1966. Stavba manipulačnej komory v súčasnosti nie je využívaná na svoj účel a nenachádza sa v nej žiadne vybavenie.  

Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že právna a technická dokumentácia sa k Predmetu prevodu vlastníctva sa nezachovala a na to, že vzhľadom na zanedbanú údržbu stavby manipulačnej komory, nerentabilnosť jej opráv, skutočnosť, že už niekoľko rokov nie je využívaná, chátra a jej funkčnosť je nejasná, si tento majetok vyžaduje komplexnú opravu, resp. obnovu, pre jeho opätovné využívanie.

Lehota na predkladanie ponúk: 02.08.2019 v čase do 10.00 hod. 

Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.