• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Ciele rozvoja našej spoločnosti do nasledujúcich rokov

Home > Aktuality & Novinky & Články

Základným dokumentom určujúcim hospodársko-strategické smerovanie spoločnosti je dlhodobý plán rozvoja Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica, schválený na riadnom valnom zhromaždení konanom 28. mája 2010. Súčasťou dlhodobého plánu je Obchodný zámer spoločnosti do roku 2036, ktorý určuje rámec použiteľných zdrojov na obnovu a rozvoj infraštruktúry v majetku StVS, a.s. B. Bystrica , pravidlá pre tvorbu investičných plánov spoločnosti a pravidlá pre realizáciu a odkupovanie infraštruktúrneho majetku charakteru verejných vodovodov a verejných kanalizácií v podmienkach akciovej spoločnosti.

Ciele rozvoja akciovej spoločnosti boli týmto základným dokumentom formulované v nasledovnom rozsahu :

Postupné naplnenie legislatívy SR a EU ( tzv. strategické investície ) a odstránenie ekologického dlhu pri napĺňaní smernice rady č.91/271/EHS transformovanej do zákona o vodáchZaistenie obnovy majetku ako prioritného cieľa spoločnostiZabezpečenie rozvoja vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry

Uvedené ciele ostávajú hlavnými cieľmi aj po roku 2010 , keď bude plynúť programové obdobie 2007 – 2013 s presahom kofinancovania strategických investícií zo zdrojov EU a ŠR do konca roka 2015. Aktuálne úlohy vyplynuli z povinnosti vlastníka zhotoviť plány obnovy vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách na obdobie 2015 – 2024. Podľa finančných možností je potrebné zabezpečovať rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry v súlade s prijatými dokumentmi.

V prioritnej oblasti plnenia legislatívnych noriem vzťahujúcich sa na vodohospodársku infraštruktúru pre prechodné obdobie sa dával dôraz na prípravu a realizáciu strategických investícií . Tieto boli smerované na riešenie aglomerácií veľkostnej kategórie nad 10 000 EO , kde je určené zabezpečiť odvádzanie a čistenie odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov a kategóriu 2 000 až 10 000 EO, kde je určené zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich sekundárne čistenie.

Rovnako ako na centrálnej úrovni aj naša spoločnosť konštatuje, že realizáciu všetkých stanovených úloh nemožno zaistiť len z vlastných zdrojov, preto je prvoradou úlohou maximálne využitie dotačných zdrojov EU a ŠR. Tieto zámery boli v roku 2010 úspešne realizované implementáciou projektov Fiľakovo – intenzifikácia a rozšírenie ČOV, Tisovec – intenzifikácia ČOV, Brezno – kanalizačné zberače A a H, zrušenie výustí, Tajov – kanalizácia. Intenzívne prebiehala príprava projektov plánovaných v nastávajúcich rokoch programového obdobia.

V roku 2010 bola vecne a formálne dokončená stavba Banská Bystrica – Sústava na likvidáciu odpadových vôd , II. etapa . Projekt ako celok naplnil ciele stanovené Finančným memorandom , čo bolo pozitívne hodnotené zástupcami EK na monitorovacom výbore v apríli 2010.

V súlade s platnou legislatívou a Pravidlami tvorby investičného plánu akciovej spoločnosti bol prijatý trend zvýšenia miery obnovy majetku a v súvislosti so schválením plánov obnovy tiež uplatnenie systematického prístupu k tejto základnej povinnosti vlastníka vodohospodárskej infraštruktúry. Po nadobudnutí účinnosti vyhlášky MŽP SR číslo 262/2010, ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní boli na úrovni odborných technických útvarov StVS, a.s. B. Bystrica prijaté organizačné opatrenia na zabezpečenie splnenia úloh v úzkej súčinnosti s Prevádzkovateľom vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry.

Na úspešnú realizáciu obnovy je nevyhnutné v období od schválenia plánov obnovy do roku 2015, ktorý bude prvým rokom realizačného desaťročného obdobia zabezpečiť dostatočnú a včasnú pripravenosť projektov obnovy vodovodných a kanalizačných sietí a objektov, ktoré sú súčasťou infraštruktúry.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.