• sekretariatstvs.sk
 • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

  Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

  0850 1 1 1 234

Informácia pre akcionárov - VZ

Home > Aktuality & Novinky & Články

Vážení akcionári,

 

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že dňa 26. mája 2020 (utorok) o 11.00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti s nasledovným programom:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia (predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov-skrutátorov).
 3. Informácia predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2019 a o obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2020.
 4. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2019 a Správa dozornej rady o preskúmaní riadnej účtovnej závierky za rok 2019.
 5. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2019 overenej audítorom a návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2019.
 6. Schválenie výročnej správy (správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku) za rok 2019.
 7. Schválenie podmienok zabezpečenia povinností vyplývajúcich z novely geologického zákona č. 311/2013 Z.z..
 8. Voľba členov dozornej rady.
 9. Schválenie zmluvy o výkone funkcie nových členov dozornej rady a výšky ich odmeny.
 10. Záver.

Uznesením č. 12/31.05.2016 valné zhromaždenie spoločnosti schválilo zmenu Stanov spoločnosti. Súčasťou predmetnej zmeny Stanov spoločnosti bol aj nový spôsob voľby členov dozornej rady.

Vzhľadom na skutočnosť, že v programe riadneho valného zhromaždenia je zaradená voľba členov dozornej rady upozorňujeme akcionárov, že návrhy kandidátov za člena dozornej rady sú povinní doručiť do sídla Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., na Partizánskej ceste č. 5, 974 01 Banská Bystrica najneskôr 30 dní pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia.

Keďže koniec lehoty na doručenie návrhov kandidátov za člena dozornej rady pripadá na nedeľu 26. apríla 2020, posledným dňom na doručenie návrhov kandidátov za člena dozornej rady je najbližší nasledujúci pracovný deň, t.j. 27. apríl 2020.

Na návrhy kandidátov za člena dozornej rady doručené po dni 27. apríla 2020 sa na riadnom valnom zhromaždení nebude prihliadať.

Zo všetkých doručených návrhov kandidátov za člena dozornej rady bude zostavená listina kandidátov.

Údaje o osobách, ktoré boli navrhnuté na kandidátov za člena dozornej rady, budú akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., na Partizánskej ceste č. 5, 974 01 Banská Bystrica (sekretariát GR – p. Katarína Póčová), v pracovných dňoch od 27. apríla 2020 do 25. mája 2020 (vrátane) v čase od 08.00 hod. do 14.30 hod. a v deň konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 07.00 hod. do 08.30 hod..

V Banskej Bystrici, dňa 09.03.2020

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.