• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Výročná správa za rok 2016

Home > Aktuality & Novinky & Články

PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
A GENERÁLNEHO RIADITEĽA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI


Vážení akcionári, obchodní partneri, dámy a páni,

Predkladám Vám výročnú správu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, ktorá poskytuje komplexný pohľad na výsledky hospodárenia v roku 2016 a hodnotí plnenie hlavných cieľov prijatých na realizáciu stratégie spoločnosti podľa dlhodobého plánu rozvoja a investícií spoločnosti. Dlhodobý plán rozvoja a investícií spoločnosti do roku 2036 bol schválený riadnym Valným zhromaždením dňa 04. júna 2013 a je základným dokumentom určujúcim hospodársko-strategické smerovanie spoločnosti. Tvorba investičných a hospodárskych plánov pre každý nasledujúci kalendárny rok vychádza z tohto dlhodobého plánu a pravidiel, ktoré sú súčasťou tohto plánu najmä z Obchodného zámeru akciovej spoločnosti do roku 2036 a z Pravidiel tvorby investičného plánu. Hlavným cieľom StVS, a.s. je zabezpečiť dlhodobý, komplexný a úspešný rozvoj spoločnosti v rámci jej podnikateľských aktivít ako aj zabezpečenia politiky kvality. Súčasťou uvedeného cieľa je aj zlepšovanie profesionálnej úrovne zamestnancov a ich motivácie na plnení cieľov spoločnosti a na zvyšovanie kvality ich práce.
Na zabezpečenie strategických zámerov spoločnosti, sme prijali na rok 2016 tieto ciele:
• Zabezpečiť realizáciu investičných aktivít podľa schváleného investičného plánu a v súvislosti s ním prijatými rozhodnutiami orgánov spoločnosti so zameraním na prípravu projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a ŠR.
• Zabezpečiť riadenie a prevádzkyschopnosť spoločnosti v súlade so schváleným finančným plánom vrátane splnenia záväzkov voči financujúcim bankám.
• Zabezpečovať intenzívnu kontrolu a zdokumentovanie prevádzkovania a starostlivosti o prenajímaný infraštruktúrny a prevádzkový majetok vo vlastníctve StVS a.s. so zameraním na udržiavanie jeho prevádzkových a technických parametrov, na plnenie plánu opráv a na plnenie oznamovacích povinností zo zmlúv o nájme.
• Zvyšovaním efektívnosti činností a využívania pracovného fondu zabezpečiť dosiahnutie plánovaného výsledku hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením - zisk vo výške 686 228.- € a postupné zlepšovanie finančnej stability spoločnosti.
• Zlepšovať profesionálnu kvalitu zamestnancov najmä zavedením systematického procesu vzdelávania zamestnancov a poskytovaním odporúčaných školení a tréningových aktivít a zároveň motivovať zamestnancov k napĺňaniu cieľov a plánov spoločnosti so zameraním sa na dosiahnutie výsledkov na jednotlivých úrovniach riadenia, ako aj v rámci celej spoločnosti. Plnenie úloh a ich hodnotenie uvádzame v nasledujúcich častiach tejto výročnej správy.


Vážené dámy, vážení páni,
aj napriek zmenám legislatívnych a ekonomických podmienok konštatujem, že uvedené ciele sme v roku 2016 splnili a vytvorili podmienky pre úspešné naplnenie našich predsavzatí v nastávajúcom období. V súvislosti so zmenou legislatívnych (hlavne zákona o dani z príjmu) a ekonomických (zmena spôsobu čerpania dotácií a spolufinancovania - zvýšenia podielu vlastných zdrojov podmienok) sme museli pristúpiť k aktualizácií obchodného zámeru a na základe toho k aktualizácií dlhodobého plánu rozvoja a investícií od roku 2017

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.