• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.03.2021 -Z- Zmluvu č. 1127/2020 o poskytnutí časti PD stavby „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad“, o podmienkach postúpenia práva a povinnosti investora/stavebníka k časti stavby, o podmienkach a spôsobe zabezpečenia realizácie... [0.00]
01.03.2021 -Z- ZMLUVA O DIELO č. P/1/21 „Remote Desktop Services Gateway“ [35760.00]
02.03.2021 -Z- Kúpna zmluva č. 6000209/0044/2021 - verejný vodovod - „Rozšírenie verejného vodovodu Liešťany - Dobročná“ [35.00]
03.03.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/9001122/3/21 - „Bystrá Tále - preložka verejného vodovodu“ - projektová dokumentácia [0.00]
03.03.2021 -Z- Kúpna zmluva č. M/OT/OEMaK/01-2021 - Praga V3S-POD [1505.00]
05.03.2021 -F- Faktúry za 02/2021 [0.00]
08.03.2021 -Z- „Prívodné potrubie od VDJ Niklová po VDJ Fončorda II – rekonštrukcia, VDJ Fončorda II 2x400m3 – rekonštrukcia, Potrubie Juh – úsek od VDJ Niklová po VDJ Fončorda distribučný – rekonštrukcia, VDJ Niklová I 2x650m3 - rekonštrukcia“ - budúca zmluva [3748.50]
08.03.2021 -Z- „Prívodné potrubie od VDJ Niklová po VDJ Fončorda II – rekonštrukcia, VDJ Fončorda II 2x400m3 – rekonštrukcia, Potrubie Juh – úsek od VDJ Niklová po VDJ Fončorda distribučný – rekonštrukcia, VDJ Niklová I 2x650m3 - rekonštrukcia“ - budúca nájomná zmluva [1533.00]
08.03.2021 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. M/9000954/0707/2019 „Brezno – prepojenie na VDJ Podkoreňová“ [135.00]
09.03.2021 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/0086/2021 - nehnuteľnosť kú Lehota pod Vtáčnikom - "Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV“ [602.50]
10.03.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/9001123/6/21 - "Bojnice, rekonštrukcia verejného vodovodu" - projektová dokumentácia [5976.00]
12.03.2021 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0535/2020 - dodatok č. 1 - kú Čierny Balog [0.00]
16.03.2021 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/0089/2021 - nehnuteľnosť kú Lehota pod Vtáčnikom - "Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV“ [60.00]
17.03.2021 -Z- Zmluva o nájme v k.ú. Lukovištia - MPV Lukovištia - Prameň1 a Prameň2 [1.00]
22.03.2021 -Z- Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. P/8/21 „Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., za rok 2020“ [3540.00]
22.03.2021 -Z- Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/42 „Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV“ - https://www.crz.gov.sk/zmluva/5611614/ [4101822.41]
22.03.2021 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/0088/2021 - nehnuteľnosť kú Lehota pod Vtáčnikom - "Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a ČOV“ [60.00]
23.03.2021 -Z- Zmluva č. 0026/2021 o zriadení vecného bremena - k.ú. Prievidza [0.00]
23.03.2021 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0527/2020 - dodatok č. 1 - kat. území Zvolenská Slatina [0.00]
23.03.2021 -Z- Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy pre stavbu v k.ú Banská Bystrica - rekonštrukcia vodovodného potrubia [1568.00]
25.03.2021 -Z- Zmluva o poskytnutí služieb č. P/101/12 poskytnutí outsourcingových služieb a systémovej integrácie v oblasti informačných technológií (IT) - dodatok č. 2 [7350.00]
25.03.2021 -Z- KÚPNA ZMLUVA č. 6000233/0536/2020 - hnuteľný majetok – verejná kanalizácia „Poruba, Lazany, Nedožery-Brezany – spoločná kanalizácia na ČOV“ [12000.00]
26.03.2021 -Z- Zmluva NFP č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/48 - "Aglomerácia Chrenovec – Brusno – kanalizácia" https://www.crz.gov.sk/zmluva/5632727/ [15397701.75]
29.03.2021 -Z- Zmluva o dielo č. P/9001125/7/21 - „Detva, ul. M. R. Štefánika“ - projektová dokumentácia [3000.00]
30.03.2021 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/0914/2020 - "MPV Svätý Anton - Vodný zdroj HBŠ 4" - kúpa pozemkovej nehnuteľnosti v k.ú. Svätý Anton [1662.00]
31.03.2021 -Z- Zmluva o výpožičke č. 0687/2021 [1000.00]
31.03.2021 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/0778/2020 - pozemky kú Dobroč "Vodojem Mýtna - Dobroč" [50.00]
31.03.2021 -Z- Zmluva o dielo č. B/9001022/52/19 - „Banská Bystrica, protipovodňová ochrana, ČS na VK“ - dodatok č. 1 [877576.03]
31.03.2021 -Z- Zmluva o dielo č. B/9001055/85/20 - „Banská Bystrica, Strieborné námestie - preložka vodovodného potrubia, odstránenie havarijného stavu“ - práce [90505.58]

Zmluvu č. 1127/2020 o poskytnutí časti PD stavby „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad“, o podmienkach postúpenia práva a povinnosti investora/stavebníka k časti stavby, o podmienkach a spôsobe zabezpečenia realizácie...

Dátum uzavretia: 01.03.2021
Dátum zverejnenia: 01.03.2021
Označenie zmluvy: Zmluva 1127/2020
Druhý účastník zmluvy: Obec Ozdín, 985 24 Ozdín 52
Cena: 0.00 € dľa zmluvy
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.