• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.11.2017 -Z- "Handlová-ul. 29.augusta, rekonštrukcia vodovodu" - práce [31995.43]
02.11.2017 -Z- "Rakytovce, VDJ a zásobné potrubie" - práce [1280323.95]
03.11.2017 -F- Faktúry za 10/2017 [0.00]
06.11.2017 -Z- "Aglomerácia Nedožery - Brezany- kanalizácia" - práce [13026000.00]
06.11.2017 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [162.50]
07.11.2017 -Z- "Vodný zdroj Šíd a záber VDJ Šíd - GP na zriadenie vecného bremena" - vypracovanie geometrických plánov [1260.00]
07.11.2017 -Z- "Vodný zdroj Pod Hrabom a Krčmárka - GP na zriadenie vecného bremena" - vypracovanie geometrických plánov [1250.00]
08.11.2017 -Z- "Modernizácia fasády budovy StVS, a.s., Banská Bystrica - práce - Dodatok č. 1 [25197.35]
09.11.2017 -Z- "Obytný súbor Moskovská, Banská Bystrica" - nadobudnutie majetku - verejný vodovod vybudovaný v rámci stavby, kú Radvaň [35.00]
09.11.2017 -Z- "IBV U Pavlisov" - nadobudnutie majetku - verejnej kanalizácie v kú Kynceľová vybudovanej v rámci stavby [35.00]
15.11.2017 -Z- "Odstránenie stavieb, nepotrebného a nevyužívaného majetku StVS, a.s." v okresoch Detva, Zvolen, Rimavská Sobota a Žiar nad Hronom [129191.26]
16.11.2017 --1- "Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu" - vypracovanie projektovej dokumentácie - dodatok č.1 [0.00]
16.11.2017 -Z- "Rozšírenie verejného vodovodu pre bytový komplex Švermov park, Banská Bystrica" (pre bytový blok A) - nadobudnutie majetku - verejný vodovod vybudovaný v rámci stavby - Dodatok č. 1 [20768.80]
20.11.2017 -Z- Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv pre investičnú akciu „Potrubie ČS Kajlovka – VDJ Kajlovka – Rekonštrukcia, ČS Kajlovka, VDJ 2x250 m3, VDJ Kajlovka 2x250 m3 - Rekonštrukcia“ [70.11]
21.11.2017 -Z- "Banský Studenec - úpravňa vody" - vypracovanie aktualizácie prevádzkového poriadku na stavbu [1000.00]
21.11.2017 -Z- Prípojka kanalizácie a vody pre profesionálnych vojakov v lokalite Zvolen - Rákoš" - SO 03 Prípojka vody a SO 04 Kanalizácia jednotná - budúca kúpa hnuteľného majetku [37000.00]
21.11.2017 -Z- "Trezorová skriňa na spisy" - Safetronics TSS 160 ME [1151.00]
22.11.2017 -Z- "Aglomerácia Cinobaňa - splašková kanalizácia - zámer na posúdenie vplyvu na životné prostredie" - vypracovanie zámeru EIA pre investičnú akciu [2800.00]
22.11.2017 -Z- Brezno prepoj vodojemu Podkoreňová - Dohoda o finančnej náhrade. [462.00]
22.11.2017 -Z- "Fiľakovo, ul. Tolstého, zokruhovanie verejného vodovodu" - práce - dodatok č. 1 [13975.57]
22.11.2017 -Z- "Iliaš, DVZ - obnova čerpacej stanice" - práce [7993.00]
23.11.2017 -Z- "Čierny Balog, rekonštrukcia stožiaru pre trafostanicu" - práce [29948.62]
27.11.2017 -Z- "Lučenec - časť Opatová, ul. Jegorovova, Borhyho - vodovod a kanalizácia" - stavebný dozor - dodatok č. 1 [10991.00]
27.11.2017 -Z- "Handlová-ul. 29.augusta, rekonštrukcia vodovodu" - práce - Dodatok č.1 [0.00]
29.11.2017 -Z- "Brezno - prepojenie na vodojem Podkoreňová" - dozorovanie stavby [12354.00]
29.11.2017 -Z- "Brezno - prepojenie na vodojem Podkoreňová" - práce [494852.62]
30.11.2017 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena„Divín – ČOV, doplnenie odľahčenia, mechanického predčistenia a nového TS“ [0.00]
30.11.2017 -Z- poradenstvo pri implementácií projektov [0.00]
30.11.2017 -Z- "Aglomerácia Podbrezová - kanalizácia a ČOV" - vypracovanie realizačnej dokumentácie a práce [5527084.85]
30.11.2017 -Z- "Aglomerácia Nedožery - Brezany- kanalizácia" - práce - dodatok č.1 [12657575.60]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.