• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.10.2017 -Z- "Monitoring sietí metódami aplikovanej geofyziky" [0.00]
03.10.2017 -F- Faktúry za 09/2017 [0.00]
09.10.2017 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena na investičnú akciu "Detva – kanalizačný zberač „C“" [4425.00]
09.10.2017 -Z- "Krupina - obnova vodovodu" - stavebné práce [165000.00]
10.10.2017 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV" - dodatok č.4 [0.00]
10.10.2017 -Z- "Inžinierske siete a miestna komunikácia IBV Lazany II. stavba" - kúpa verejného vodovodu v dĺžke 319m, vybudovaného v rámci stavby [35.00]
10.10.2017 -Z- Zriadenie vecného bremena v rámci stavby - „Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza I.etapa“ [1000.00]
10.10.2017 -Z- "Rozšírenie verejného vodovodu pre bytový komplex Švermov park, Banská Bystrica" (pre bytový blok A) - nadobudnutie majetku - verejný vodovod vybudovaný v rámci stavby [0.00]
11.10.2017 -Z- "Realizácia zariadení na zachytávanie nečistôt plávajúcich v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s." - čiastková zmluva technického dozoru [14210.00]
11.10.2017 -Z- "Veľký Krtíš, kanalizácia, rekonštrukcia v ul. Za poštou" - stavebný dozor [1600.00]
12.10.2017 -Z- "Aglomerácia Podbrezová - odkanalizovanie" - Dodatok č. 4 k Zmluve OPKZP-PO1-SC121/122-2015/38 [0.00]
12.10.2017 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie" - dodatok č. 4 [0.00]
13.10.2017 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája [1960.00]
13.10.2017 -Z- "Banská Štiavnica - odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája" - zriadenie vecného bremena z dôvodu umiestnení zariadení kanalizačného potrubia DN 300mm na časti pozemku kú Banská Štiavnica [1960.00]
16.10.2017 -Z- "Likvidácia a odber odpadu - vodomery" [4224.70]
17.10.2017 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [162.50]
17.10.2017 -Z- „Aglomerácia Nedožery-Brezany – kanalizácia“ - dodatok č.4 k zmluve o NFP [0.00]
18.10.2017 -Z- „Brezno – prepojenie na VDJ Podkoreňová“ - zmluva o finančnej náhrade. [950.00]
18.10.2017 -Z- „Brezno – prepojenie na VDJ Podkoreňová“ - zmluva o finančnej náhrade. [2512.50]
18.10.2017 -Z- "Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV" - Dodatok č. 4 k Zmluve OPKZP-PO1-SC121/122-2015/37 [0.00]
18.10.2017 -Z- „Brezno – prepojenie na VDJ Podkoreňová“ - zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena. [837.50]
19.10.2017 -Z- "Polyfunkčný dom Omikron, ul. J. Kráľa, Banská Bystrica" - zriadenie vecného bremena [2500.00]
19.10.2017 -Z- Zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v k. ú. Bojnice parcely KNE 430/4 a 430/5 v rámci stavby "Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza, I. etapa" [37.50]
23.10.2017 -Z- "Rozšírenie verejného vodovodu pre bytový komplex Švermov park, Banská Bystrica" (pre bytový blok A) - prenájom majetku - verejný vodovod vybudovaný v rámci stavby [0.00]
24.10.2017 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd" - dodatok č. 4 [9885786.84]
27.10.2017 --1- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie" - dodatok č.4 [0.00]
30.10.2017 -Z- Realizácia zariadení na zachytávanie plávajúcich nečistôt v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s. [0.00]
30.10.2017 -Z- "Realizácia zariadení na zachytávanie nečistôt plávajúcich v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s." - technický dozor - dodatok č.2 [0.00]
30.10.2017 -Z- Banská Štiavnica, ulica Bottova, vodovod - práce [7435.00]
30.10.2017 -Z- "Panorama Six-Park Prievidza" - nadobudnutie hnuteľného majetku - verejného vodovodu vybudovaného v rámci stavby - budúca zmluva [0.00]
30.10.2017 -Z- "Banská Bystrica - Uľanka - Technická infraštruktúra pre nízkopodlažnú zástavbu 6RD" - nadobudnutie hnuteľného majetku - verejný vodovod v rámci stavby v dĺžke 211 m [35.00]
30.10.2017 -Z- "Handlová - ul. 29. augusta, rekonštrukcia vodovodu" - stavebný dozor [1247.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.