• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.08.2017 -Z- Mandátna zmluva o poskytovaní služieb koordinátora bezpečnosti. [250.00]
01.08.2017 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Stará Halič [67.50]
01.08.2017 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Stará Halič [67.50]
03.08.2017 -F- Faktúry za 07/2017 [0.00]
04.08.2017 -Z- "Handlová, Ulica Sama Chalupku-rozšírenie verejného vodovodu" - podmienky vzájomnej spolupráce pri zabezpečení realizácie stavby [0.00]
07.08.2017 -Z- Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemkov KNC 112/1 a KNC 115/1 v k.ú. Oravce v prospech a.s. [227.00]
08.08.2017 -Z- Fyzické vytýčenie smeru a výšky všetkých podzemných potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v územnom obvode obce Klenovec [0.00]
08.08.2017 -Z- Fyzické vytýčenie smeru a výšky všetkých podzemných potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v územnom obvode mesta Fiľakovo [0.00]
08.08.2017 -Z- Fyzické vytýčenie smeru a výšky všetkých podzemných potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v územnom obvode mesta Rimavská Sobota [0.00]
08.08.2017 -Z- Fyzické vytýčenie smeru a výšky všetkých podzemných potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v územnom obvode mesta Prievidza [0.00]
08.08.2017 -Z- Fyzické vytýčenie podzemných potrubí existujúcich vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry v územnom obvode mesta Brezna [0.00]
08.08.2017 -Z- Fyzické vytýčenie smeru a výšky všetkých podzemných potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v územnom obvode obce Donovaly [0.00]
08.08.2017 -Z- "Napojenie obce Pitelová, časť Dolina - vodovod"- vypracovanie projektovej dokumentácie [8300.00]
08.08.2017 -Z- "Handlová, ul. Sadová, verejný vodovod, ATS" - stavebný dozor [986.00]
08.08.2017 -Z- "Hlinické Pohronie-zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa" - vypracovanie projektovej dokumentácie [16335.00]
08.08.2017 -Z- Fyzické vytýčenie smeru a výšky všetkých podzemných potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v územnom obvode obce Divín [0.00]
08.08.2017 -Z- "Hlinické Pohronie-zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa" - inžiniersko-projektové činnosti [23245.00]
08.08.2017 -Z- "Handlová, ul. Sama Chalupku - rozšírenie verejného vodovodu" - vypracovanie projektovej dokumentácie [5850.00]
09.08.2017 -Z- "Tuhár vodovod" - vypracovanie projektovej dokumentácie [16660.00]
09.08.2017 -Z- "Brezno ČOV, rekonštrukcia jemných hrablíc" - vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebné práce [37859.00]
09.08.2017 -Z- "Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu" - inžiniersko-projektová činnosť pre realizáciu stavby [15200.00]
09.08.2017 -Z- "Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu" - vypracovanie projektovej dokumentácie [16600.00]
09.08.2017 -Z- "Veľké Dravce, verejný vodovod" - inžiniersko-projektová činnosť [6000.00]
09.08.2017 -Z- "Veľké Dravce, verejný vodovod" - vypracovanie projektovej dokumentácie [16600.00]
09.08.2017 -Z- "Gregorova Vieska - verejný vodovod" - vypracovanie projektovej dokumentácie [16650.00]
09.08.2017 -Z- "Tuhár vodovod" - inžiniersko-projektové činnosti pre realizáciu stavby [9660.00]
10.08.2017 -Z- Postúpenie práv a povinností na projektovú dokumentáciu "Napojenie obce Pitelová, časť Dolina - vodovod" [0.00]
10.08.2017 -Z- "Rádiové prenosy z objektov - rekonštrukcia vysielacích zariadení" - dodávka, montáž a inštalácia ASRTP [43596.00]
10.08.2017 -Z- Reklama a propagácia spoločnosti na podujatí "73. výročie SNP" 19.8.2017 [300.00]
11.08.2017 -Z- "Rakytovce VDJ a zásobné potrubie" - projektová dokumentácia - Dodatok č.1 [3680.00]
14.08.2017 -Z- Dodávka plynu - dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu [0.00]
14.08.2017 -Z- Kúpa hnuteľného majetku - verejný vodovod a jednotná kanalizácia - stoka "S" vybudované v rámci stavby " Banská Bystrica - Belveder, rozšírenie IBV, Inžinierske siete, objekt SO 02 Vodovod, SO 03 Kanalizácia" [22479.51]
14.08.2017 -Z- "Bacúch, rekonštrukcia verejného vodovodu" - realizácia stavby - Dodatok č. 1 [166968.67]
14.08.2017 -Z- "Valaská Belá, rekonštrukcia vodovodu" - podmienky vzájomnej spolupráce pri zabezpečení realizácie stavby [0.00]
17.08.2017 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena na stavbu "Halič – kanalizácia a rozšírenie ČOV" [99.00]
18.08.2017 -Z- "Zabezpečovanie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou" - náhrada škody vzniknutá v rámci investičnej akcie účastníkovi Jozefovi a Elene Uhrinovcom, Slovenské Ďarmoty [200.00]
18.08.2017 -Z- "Banská Bystrica, protipovodňová ochrana - čerpacie stanice na verejnej kanalizácii" - vypracovanie projektovej dokumentácie - Dodatok č. 1 [0.00]
18.08.2017 -Z- "Handlová, ul. Sadová, verejný vodovod, ATS" - práce [87997.67]
21.08.2017 -Z- "ÚV Slaská - kalová koncovka" - dozorovanie stavby [2146.00]
23.08.2017 -Z- Zber a nakladanie s odpadom - papier a lepenka [0.00]
23.08.2017 -Z- "Badín, vodojem Horný 100m3, rekonštrukcia" - práce [123222.42]
23.08.2017 -Z- "Rozšírenie verejného vodovodu Mesta Rimavská Sobota" - záväzok uzatvoriť budúcu Kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva verejného vodovodu vybudovaného v rámci stavby [35.00]
23.08.2017 -Z- "Brezno ČOV, rekonštrukcia jemných hrablíc" - stavebný dozor [986.00]
25.08.2017 -Z- "Riečka - rekonštrukcia vodovodného potrubia" - stavebné práce [32499.80]
28.08.2017 -Z- "Rimavská Sobota ČOV, obnova biologického stupňa - turbodúchadlo" - stavebné práce [92500.00]
28.08.2017 -Z- Dočasné užívanie majetku - verejný vodovod a jednotná kanalizácia - stoka "S" vybudované v rámci stavby " Banská Bystrica - Belveder, rozšírenie IBV, Inžinierske siete, objekt SO 02 Vodovod, SO 03 Kanalizácia" [0.00]
30.08.2017 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora na stavbe: Očová, Zvolenská Slatina – odvedenie a čistenie odpadových vôd [45000.00]
30.08.2017 -Z- Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora na stavbe: Valaská, 1. diel – kanalizácia Valaská, 2. diel – kanalizácia ČOV Hronec, 3. diel – ČOV Valaská [60000.00]
31.08.2017 -Z- Prenájom časti pozemku - k.ú. Čierny Balog [84.50]
31.08.2017 -Z- Kúpna zmluva č. M/2000010/31/17 - kú Badín - "MPV vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica - Badín" [440.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.