• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.06.2017 -F- Faktúry za 05/2017 [0.00]
02.06.2017 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája [300.00]
02.06.2017 -Z- "Čierny Balog, ul. Švermova - rekonštrukcia vodovodného potrubia" - realizácia [69095.25]
05.06.2017 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája [285.00]
05.06.2017 -Z- Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora [0.00]
05.06.2017 -Z- "Slovenská Lupča - vodovod, lokalita Podkonická cesta" - úprava vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov. [0.00]
06.06.2017 -Z- Predaj nehnuteľnosti - byt č.2, na prízemí bytovej jednotky č. 509, Málinec a spoluvlastnícky podiel na spoločných zariadeniach Obytného domu a na pozemku na ktorom je Obytný dom postavený [8742.96]
07.06.2017 -Z- "Prievidza - ČOV, Plynojem a strojovňa plynojemu" - realizácia prác [285910.86]
07.06.2017 -Z- "Fiľakovo, ul. Tolstého, zokruhovanie verejného vodovodu" - TDS - dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb stavebného dozoru na investičnú akciu [1479.00]
07.06.2017 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [147.55]
07.06.2017 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája [45.00]
07.06.2017 -Z- Zriadenie vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie v k.ú. Banská Štiavnica na ulici SNP a 8. mája [45.00]
08.06.2017 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [162.50]
08.06.2017 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [32.85]
08.06.2017 -Z- Propagácia mena spoločnosti na podujatí "Olympiáda detí hornej Nitry" [300.00]
09.06.2017 -Z- Reklama a propagácia mena spoločnosti na podujatí "Zdola ponického mlyna" v dňoch 10. až 11. 6. 2017 [200.00]
09.06.2017 -Z- "ÚV Čierny Balog, úprava pH" - práce - dodatok č.1 [104695.35]
12.06.2017 -Z- "č. 22 Aglomerácia Sebedražie" - poskytovanie služieb stavebného dozoru [41756.40]
12.06.2017 -Z- Reklama a propagácia mena spoločnosti na podujatí" Zlatý futbal 2017" v dňoch 22. až 24.6.2017 [200.00]
13.06.2017 -Z- Zmluva o poskytovaní právnej pomoci - Dodatok č. 2 [0.00]
15.06.2017 -Z- Zmluva o Zriadení časovo neobmedzeného práva vecného bremena umiestnenia kanalizačného potrubia DN 300 na pozemku KNC 5033 v rámci investičnej akcie "Banská Štiavnica - odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája" [295.00]
15.06.2017 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Brezno [142975.00]
15.06.2017 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Fiľakovo [45610.00]
15.06.2017 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Divín [23375.00]
16.06.2017 -Z- "Veľký Krtíš, kanalizácia, rekonštrukcia v ul. Za poštou" - vypracovanie projektovej dokumentácie [2000.00]
19.06.2017 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Rimavská Sobota [148980.00]
19.06.2017 -Z- 411007374 - Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb - dodatok č. 10 [0.00]
19.06.2017 -Z- "FIRIS Lite2" - implementovať aplikačné programové vybavenie [0.00]
19.06.2017 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Klenovec [8102.00]
19.06.2017 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Prievidza [213612.00]
20.06.2017 -Z- "Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV" - Zmluva o dielo - projektová dokumentácia a práce [6788900.00]
20.06.2017 --1- Zriadenie časovo neobmedzené vecné bremeno - kú Kremnička obce Banská Bystrica - Ing. Špiriak Milan a manželka [0.00]
21.06.2017 -Z- "Banská Bystrica, protipovodňová ochrana - čerpacie stanice na verejnej kanalizácii" - vypracovanie projektovej dokumentácie [57530.00]
22.06.2017 -Z- "Deň obce Povrazník a stretnutie rodákov" - reklama a propagácia spoločnosti [150.00]
23.06.2017 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v obci Donovaly [19308.00]
23.06.2017 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Žarnovica [31465.00]
26.06.2017 -Z- Predaj nákladného motorového vozidla Daewoo Lublin [220.00]
27.06.2017 -Z- "Kanalizácia - vetva "A" - Kocurany - splašková kanalizácia" - príprava projektovej dokumentácie a realizácia stavebných prác [19330.00]
27.06.2017 -Z- "Napojenie obce Pitelová, časť Dolina - Vodovod" - podmienky vzájomnej spolupráce pri zabezpečení realizácie stavby [0.00]
27.06.2017 -Z- "Kanalizácia - vetva "A" - Kocurany - splašková kanalizácia" - práce [19330.00]
27.06.2017 -Z- Predaj nehnuteľnosti - kú Rimavská Sobota, LV 2795, KNC 1188/18 - Dana Dávidová, ČR [150.00]
28.06.2017 -Z- Predaj pracovného stroja JCB 3CX 4x4 s hydraulickým kladivom [15000.00]
28.06.2017 -Z- "Potrubie ČS Kajlovka - VDJ Kajlovka - Rekonštrukcia, ČS Kajlovka, VDJ 2x250m3, VDJ Kajlovka 2x250m3 - Rekonštrukcia" - vypracovanie geometrických plánov [1500.00]
28.06.2017 -Z- "Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV" - poskytovanie služieb stavebného dozoru [39700.00]
28.06.2017 -Z- zmluva o poskytnutí NFP "Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV" - dodatok č. 3 [0.00]
29.06.2017 -Z- "Veľký Krtíš - vstupná ČS a mechanické prečistenie - II. etapa; časť 2 "strecha a čerpadlo"" - Dodatok č.2 - zabezpečenie nosníkov strechy - [13124.41]
29.06.2017 -Z- Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nájme vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry [0.00]
29.06.2017 -Z- IBV Okrajová Bojnice - Komunikácie, spevnené plochy, inžinierske siete" SO 03 - Splašková kanalizácia, SO 05 - Rozšírenie rozvodu vody [35.00]
29.06.2017 -Z- "Zvolen ČOV, manipulácia so škodlivými látkami stanovenie opatrení" - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. B/9000988-2/26/17 [0.00]
29.06.2017 -Z- "časť č. 13 - Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV" - poskytovanie stavebného dozoru [42100.00]
30.06.2017 -Z- "Gregorová Vieska - verejný vodovod" - podmienky vzájomnej spolupráce pri zabezpečení realizácie stavby [0.00]
30.06.2017 -Z- Predaj nákladného motorového vozidla - Suzuki Jimmy [2541.67]
30.06.2017 -Z- Predaj nákladného motorového vozidla - Suzuki Jimmy [875.00]
30.06.2017 -Z- "Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV" - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a stavebné práce [12609899.00]
30.06.2017 -Z- Reklama a propagácia spoločnosti na podujatí 5. ročníka "Hornonitrianskej futbalovej 24-ky" [300.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.