• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.10.2013 -F- Faktúry za 09/2013 [0.00]
01.10.2013 -Z- "Mýto pod Ďumbierom - rekonštrukcia vodovodu" - stavebný dozor [7105.00]
07.10.2013 -Z- Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo "Mýto pod Ďumbierom - rekonštrukcia vodovodu" [191999.35]
08.10.2013 -Z- Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "VDJ Modrý Kameň - predĺženie prívodu vody z DVZ Plachtince" [0.00]
08.10.2013 -Z- "ÚV Málinec - samostatná plynová kotolňa pre prevádzkovú budovu" - projektová dokumentácia [1450.00]
10.10.2013 -Z- Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene k pozemkom kú Brezno, CKN parc.č. 1775/16, 1776/3 [0.00]
10.10.2013 -Z- "Prievidza - Necpaly, rozšírenie verejného vodovodu" - stavebný dozor [928.00]
10.10.2013 -Z- "Prievidza - Necpaly, rozšírenie verejného vodovodu" - zmluva o dielo [8916.06]
10.10.2013 -Z- Kúpa hnuteľného majetku - SO 02 verejný vodovod, SO 03 Splašková kanalizácia, k.ú. Banská Bystrica "IS Jaseňova ulica Banská Bystrica" [0.00]
11.10.2013 -Z- Kúpa hnuteľného majetku - verejný vodovod Nitrianske Rudno [35.00]
11.10.2013 -Z- "Oprava striech garáží a oprava bleskozvodov" - dodatok č. 1 [1305.50]
15.10.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [1249.60]
15.10.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [1250.00]
15.10.2013 -Z- Kúpa hnuteľného majetku - verejný vodovod k.ú. Horná Ves [35.00]
16.10.2013 -Z- Dodávka a inštalácia PC zostáv "All in ONE" [5195.00]
21.10.2013 -Z- Kúpa nehnuteľnosti - pozemok k.ú. Donovaly, LV 3345, parc. "E" č. 1780/9 [143.70]
21.10.2013 -Z- Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Banská Štiavnica - kanalizácia v mestskej pamiatkovej rezervácii - inžiniersko-projektové činnosti" [45100.00]
23.10.2013 -Z- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - vodovod, Pršianska terasa, B. Bystrica [35.00]
25.10.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [8965.00]
25.10.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [314.30]
25.10.2013 -Z- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - SO 02 Predĺženie vodovodu a vodovodná prípojka kú Vlkanová [35.00]
28.10.2013 -Z- "Rimavská Sobota - zberač AF, rekonštrukcia" - projektová dokumentácia [4855.70]
28.10.2013 -Z- "Veľká Lehota - rekonštrukcia vodovodu a DVZ" - dodatok č. 3 k Zmluve o dielo [249890.20]
28.10.2013 -Z- "Čierny Balog, odberný objekt surovej vody z Čierneho potoka nad prehrádzkou č. 4" - projektová dokumentácia [4320.00]
28.10.2013 -Z- "Handlová, ul. Sama Chalúpku - rozšírenie verejného vodovodu" - projektová dokumentácia [2916.00]
28.10.2013 -Z- Odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Vieska [20000.00]
28.10.2013 -Z- Dodatok č. 1 k Zmluve o vecnom bremene "ÚV Málinec III. stavba vodovod - Mýtna, Dobroč, Kotmanová, zásobovanie obcí pitnou vodou" [0.00]
30.10.2013 -Z- Kúpa - splašková kanalizácia, vodovod k.ú. Sásová, B. Bystrica [35.00]
30.10.2013 -Z- "Ladomerská Vieska, rekonštrukcia rozvodného potrubia" - projektová dokumentácia [3512.50]
30.10.2013 -Z- "Kanalizácia obce Vidiná, II. etapa" - geometrické plány [8970.00]
30.10.2013 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena - pozemky kú BB, LV 5601 [120.00]
31.10.2013 -Z- Užívacie práva ASPI - dodatok č. 5 [1820.75]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.