• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.07.2013 -Z- "Kanalizácia obce Vidiná - I. etapa" - geodetické práce [1488.00]
01.07.2013 -Z- poskytnutie poradenských služieb - daňové poradenstvo [0.00]
02.07.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [3500.00]
02.07.2013 -F- Faktúry za 06/2013 [0.00]
03.07.2013 -Z- Kúpa nehnuteľného a hnuteľného majetku stavby „Vodovod Nevidzany, prívod vody zo Šariancovej" [33396.30]
03.07.2013 -Z- Odpredaj nehnuteľného majetku v kat. území Banská Štiavnica "Prevádzkové zariadenie ČOV" [15000.00]
03.07.2013 -Z- "Čierny Balog, časť Komov - vodojem a PHO" - geodetické práce [1024.00]
04.07.2013 -Z- "Jasenie ÚV - doplnenie technológie filtrácie" - projektová dokumentácia [7598.00]
04.07.2013 -Z- "Jastrabá - čerpacia stanica" - stavebný dozor [986.00]
04.07.2013 -Z- "Lučenec, ul. Jirásková - kanalizácia" - stavebný dozor [3480.00]
08.07.2013 -Z- "Okres Banská Bystrica, Brezno - vyhotovenie geometrických plánov pre majetkovoprávne vysporiadanie vodných zdrojov" [16030.00]
10.07.2013 -Z- Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 01/2009 - dodatok č. 2 [0.00]
10.07.2013 -Z- "Webdispečink" [0.00]
11.07.2013 -Z- "Kanalizácia obce Vidiná - I. etapa" - stavebný dozor [15689.00]
12.07.2013 -Z- "Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza - I. etapa" - geometrické plány [2528.00]
15.07.2013 -Z- Predaj motorového vozidla Škoda Pick-up [166.67]
18.07.2013 -Z- Predaj motorového vozidla Microcar M19S30 [208.33]
22.07.2013 -Z- "Vodovod pre lokalitu Pod Kniažkom Horná Mičiná" - stavebný dozor [986.00]
22.07.2013 -Z- "Brezno - zrušenie výustí II. etapa" - zmluva o použití zmenky [38621.19]
24.07.2013 -Z- Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku CKN parc. číslo 141 k.ú Nitrianske Rudno. [0.00]
25.07.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [6500.00]
29.07.2013 -Z- Zmluva o prevode vlastníctva VDJ zemného s.č. 358 v kat. území Strelníky [200.00]
30.07.2013 -Z- VDJ Modrý Kameň - predĺženie prívodu vody z DVZ Plachtince [141481.73]
30.07.2013 -Z- Rimavská Sobota - ČOV, separátor piesku [44483.50]
30.07.2013 -Z- "Kordíky - rozšírenie akumulácie vodojemu" - geometrické plány [646.00]
30.07.2013 -Z- Vodovod pre lokalitu Pod Kniažkom Horná Mičiná [10050.55]
31.07.2013 -Z- Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. B/9000436/95/10 [3640831.23]
31.07.2013 -Z- Dohoda o ukončení platnosti ZoD č. 20060428-1 [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.