• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
02.04.2013 -F- Faktúry za 03/2013 [0.00]
04.04.2013 -Z- "Geometrické plány pre majetkoprávne vysporiadanie Kosihovce - vodojem a prístupová cesta, Valaská ČOV, Špania dolina - vodojem a prístupová cesta" [2200.00]
05.04.2013 -Z- Detva, ul. Partizánska - verejná kanalizácia, OS a OK na zberači K1 [87911.51]
05.04.2013 -Z- Jastrabá - čerpacia stanica [22023.66]
08.04.2013 -Z- Zmluva o podmienkach zriadenia vecného bremena k pozemkom CKN parc. číslo 1185/1 a CKN parc. čídslo 1185/5 v kat. území Badín [0.00]
09.04.2013 -Z- Predaj nákladného motorového vozidla Avia A30L [291.67]
10.04.2013 -Z- Prochot - vybudovanie prívodu z vrtu [56141.14]
10.04.2013 -Z- Tisovec, ul. P. Šífrika - kanalizácia [116218.39]
15.04.2013 -Z- Kúpa pozemkov k.ú. Hnúšťa [1045.00]
17.04.2013 -Z- Zmluva o kúpe pozemkov KN-E parc. číslo 320/1, KN-E parc. číslo 318/1 a KN-E parc. číslo 326/1, v kat. území Rimavské Brezovo [2852.71]
18.04.2013 -Z- Zriadenie vecného bremena k pozemku CKN parc. číslo 5100/2 v kat. území Detva obce Detva [0.00]
22.04.2013 -Z- Odkúpenie infraštruktúrneho majetku - verejné kanalizácie a verejné vodovody [497908.75]
23.04.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica [558.00]
23.04.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [102.00]
24.04.2013 -Z- "Môlča DVZ - zachytenie nového vodného zdroja" - geodetické práce [1169.00]
24.04.2013 -Z- "Vinica VDJ - elektrická prípojka NN, elektroinštalácia objektu VDJ a ASRTP" - vypracovanie projektovej dokumentácie [4077.00]
24.04.2013 -Z- "Tajov - prívod vody DVZ Tajov" - vypracovanie projektovej dokumentácie [13980.00]
24.04.2013 -Z- Zmluva o podmienkach zabezpečenia realizácie a postúpení investorstva k stavbe " Vodovod pre lokalitu Pod Kniažkom Horná Mičiná" [0.00]
24.04.2013 -Z- "Banská Bystrica-sústava na likvidáciu odpadových vôd" - zriadenie vecného bremena na zrealizovanej stavbe [117.50]
24.04.2013 -Z- "Banská Bystrica-sústava na likvidáciu odpadových vôd" - zriadenie vecného bremena na zrealizovanej stavbe [117.50]
26.04.2013 -Z- "Banská Bystrica-sústava na likvidáciu odpadových vôd" -zriadenie vecného bremena na zrealizovanej stavbe [117.50]
26.04.2013 -Z- "Banská Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd" - zriadenie vecného bremena na zrealizovanej stavbe [117.50]
30.04.2013 -Z- "Čierny Balog, časť Komov vodojem a PHO" - stavebný dozor [7134.00]
30.04.2013 -Z- "Zhotovenie prevádzkových poriadkov rok 2013" [91280.00]
30.04.2013 -Z- Predaj motorového vozidla Mazda E2200 Van [404.17]
30.04.2013 -Z- Predaj motorového vozidla Mazda E2200 Van [404.17]
30.04.2013 -Z- "Môlča DVZ - zachytenie nového vodného zdroja" - projektová dokumentácia [4995.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.