• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.03.2013 -F- Faktúry za 02/2013 [0.00]
04.03.2013 -Z- Zmluva o podmienkach odkúpenia SO 04 Vodovod a SO 02 Kanalizácia splašková stavby "Banská Bystrica - lokalita bývania Zhora vyšného potoka, k.ú. Kremnička - Inžinierske siete" [44339.96]
05.03.2013 -Z- kúpa nehmotného majetku - SW AQIS a MapInfo Professional [72112.98]
06.03.2013 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota" - mandátna zmluva [18798.00]
06.03.2013 -Z- "Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov ČOV Brezno" - mandátna zmluva [3807.00]
06.03.2013 -Z- "Detva, ul. Partizánska - verejná kanalizácia, OS a OK na zberači K1" - stavebný dozor [3596.00]
07.03.2013 -Z- "Medzibrod - rekonštrukcia prívodného potrubia" - dodatok č. 1 [14523.80]
08.03.2013 -Z- Zriadenie vecného bremena na zrealizovanej stavbe "Banská Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd" [120.00]
08.03.2013 -Z- Zriadenie vecného bremena na zrealizovanej stavbe "Banská Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd" [620.00]
08.03.2013 -Z- Zriadenie vecného bremena na zrealizovanej stavbe "Banská Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd" [865.00]
08.03.2013 -Z- Zriadenie vecného bremena na zrealizovanej stavbe "Banská Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd" [865.00]
11.03.2013 -Z- Odpredaj majetku [72112.98]
12.03.2013 -Z- Zriadenie vecného bremena na zrealizovanej stavbe "Banská Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd" [580.00]
13.03.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [666.00]
13.03.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [16755.00]
13.03.2013 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Zvolen [16755.00]
14.03.2013 -Z- "Tajov - prívod vody z VZ DVZ Tajov " - geodetické práce [3975.00]
14.03.2013 -Z- Zmluva o podmienkach odkúpenia SO 03 a SO 04 stavby „Inžinierske siete pre výstavbu rodinných domov ZVOLEN SARVAŠKA , lokalita „A“ [56813.81]
19.03.2013 -Z- Dodatok č.2 k zmluve B/9000435/9/11 "Brezno - zrušenie výustí II. etapa" - zmena ceny diela [772423.71]
20.03.2013 -Z- Zmluva o podmienkach odkúpenia SO 02 Splašková kanalizácia a SO 03 Vodovod stavby „IBV Vlčia jama na parc.č. 3686/1 ku Radvaň - Inžinierske siete“ [35.00]
21.03.2013 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena k pozemku KNE parc. číslo 12422/1 v kat. území Detva [418.00]
22.03.2013 -Z- Zmluva o zriadenií vecného bremena k pozemku KNE parc. číslo 12421/1 v kat. území Detva [560.00]
25.03.2013 -Z- Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 28.01.2013 [0.00]
25.03.2013 -Z- Vyhotovenie znaleckých posudkov ÚV Pôtor, ÚV Chrťany, chata Koprovnica [1820.00]
26.03.2013 -Z- Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve P/13/13 "Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota" [0.00]
26.03.2013 -Z- Realizácia zariadení na zachytávanie plávajúcich nečistôt v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s. [0.00]
27.03.2013 -Z- Predaj motorového vozidla VAZ 2121 Niva [210.00]
27.03.2013 -Z- Čierny Balog - odber vody z Čiernej doliny [180.00]
27.03.2013 -Z- Predaj motorového vozidla Microcar M19S03 [516.67]
27.03.2013 -Z- Zmluva o podmienkach odkúpenia SO 02 Vodovod stavby a SO 03 Kanalizácia stavby „Banská Bystrica - Belveder, rozšírenie IBV, Inžinierske siete" [22479.51]
27.03.2013 -Z- Predaj motorového Mitsubishi L200 [1416.67]
27.03.2013 -Z- Zmluva o podmienkach odkúpenia SO 01 Vodovod stavby „Banská Bystrica - Slnečné stráne - rozšírenie verejného vodovodu" [35.00]
27.03.2013 -Z- Predaj motorového vozidla Mazda E2200 VAN [433.33]
27.03.2013 -Z- Predaj motorového vozidla VW Vento 1HXO-B/AAZ [370.00]
27.03.2013 -Z- Predaj motorového vozidla Avia A31N [116.67]
27.03.2013 -Z- Predaj motorového vozidla Opel Campo [554.17]
27.03.2013 -Z- Predaj motorového vozidla Citroen Jumper [520.00]
27.03.2013 -Z- Predaj motorového vozidla VAZ 21214B Kombi Special [310.00]
27.03.2013 -Z- Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2012 [4390.00]
28.03.2013 -Z- Dodatok k zmluve o nájme účinný od 01.04.2013 [29000.00]
28.03.2013 -Z- Podniková kolektívna zmluva na rok 2013 [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.