• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Zrušenie výusti, II. etapa

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: Brezno
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 04/2012 - 04/2013

Brezno – zrušenie výusti II. etapa

Číslo zmluvy o poskytnutí NFP/dátum podpisu 107/1.2.MP/2011 podpísaná dňa 25.07.2011
Miesto realizácie Brezno
Operačný program Životné prostredie
Spolufinancované Kohézny fond
Prioritná os Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Kód ITMS  24110110128
Konečný príjemca Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

Tento projekt napomáha znížiť hospodárske a sociálne rozdiely medzi občanmi Európskej únie.

Finanovanie projektu
Celkové oprávnené  náklady: 881 381,80 Eur
Kohézny fond: 706 376,09 Eur
Štátny rozpočet: 124 654,60 Eur
Konečný prijímateľ: 50 351,11 Eur

Ciele projektu
Odvádzanie komunálnych odpadových vôd z mestskej časti mesta Brezno. Eliminácia zdrojov znečistenia, ktorým dochádza nekontrolovaným znečisťovaním povrchových a podzemných vôd.Rozšírenie stokových sietí v aglomerácii Brezno s odvedením a čistením odpadových vôd na ČOV  v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a Nariadením vlády SR  269/2010 Z.z.

Aktuálny stav
Zhotoviteľ: Combin Banská Štiavnica, s.r.o.
Doba výstavby: 12 mesiacov
Zahájenie výstavby: 04/2012
Ukončenie výstavby: 04/2013
Projekt je vo fáze monitorovania SAŽP

Súčasný stav
Realizácia stavebných prác bola ukončená v 04/2013.
Stavba bola úspešne skolaudovaná.

 


 

Projektový manažér
Ing. Juraj Demian

Kontakt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
e-mail: demian.jurajstvs.sk
tel. číslo: 48/4327430, mob: 0905511217

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.