• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH 0850 1 1 1 234

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Sústava na likvidáciu odpadových vôd

Home > Zrealizované projekty
Lokalita: Banská Bystrica
Stav projektu: ukončený
Obdobie: 01/2008 - 12/2009

Banská Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd

V decembri 2009 bola ukončená výstavba verejnej kanalizácie budovanej v rámci projektu spolufinancovaného Európskou úniou prostredníctvom kohézneho fondu.

Tento projekt napomáha znížiť ekonomické a sociálne nerovnosti medzi občanmi Európskej únie. Aby bol projekt úspešne zakončený, je nutné dosiahnuť stav, aby sa napojilo na kanalizáciu čo najväčšie množstvo občanov.

Prečo sa napojiť na verejnú kanalizáciu

V zmysle paragrafu č 23, odstavca 2, zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách / citujem /: „ Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.“

Ako postupovať pri napojení na verejnú kanalizáciu

Vlastník nehnuteľnosti navštívi zákaznícke centrum StVPS a. s. závod 01, Partizánska cesta 73, B. Bystrica, kde vypíše žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na kanalizáciu a dostane ďalšie potrebné informácie.

Na základe hore uvedeného, vedení snahou o korektné správanie, opätovne Vyzývame občanov napojiť nehnuteľnosti v zmysle zákona najneskôr do 15.8.2010.

V snahe vyriešiť problematiku napojenia ku spokojnosti všetkých strán Vás upozorňujeme na nasledovné:

Nehnuteľnosti napojené na novú kanalizáciu, u ktorých vlastníci opomenuli vypísať „žiadosť na napojenie nehnuteľnosti" u vodárenskej spoločnosti by tak mali urobiť čo najskôr, aby sa vyhli konaniu v zmysle paragrafu 25 (neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie) zákona č. 442/2002.

Nehnuteľnosti, ktoré majú splaškovú vodu napojenú na „starú kanalizáciu", odvádzajú odpadové vody priamo do prírody, čo je v rozpore so zákonom č.  442/2002.

Veríme, že aj vy chcete žiť v čistom prostredí a zareagujete zodpovedne na túto výzvu.

 


 

Projektový manažér
Ing. Miroslav Babčan

Kontakt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
e-mail: babcan.miroslavstvs.sk
tel. číslo: 048/4327266, mob.: 0907830281

 

Pripravované projekty

Zoznam

Schválené projekty

Zoznam

Zrealizované projekty

Zoznam
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.