• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
04.03.2019 -F- Faktúry za 02/2019 [0.00]
04.03.2019 -Z- "Bzenica vodovod, časť Bukovina" - zriadenie časovo neobmedzené vecné bremeno z dôvodu umiestnenia verejného vodovodu v k.ú. Bukovina [27.00]
04.03.2019 -Z- "Bzenica vodovod, časť Bukovina" - zriadenie časovo neobmedzené vecné bremeno z dôvodu umiestnenia verejného vodovodu v k.ú. Bukovina [50.30]
04.03.2019 -Z- "Bzenica vodovod, časť Bukovina" - zriadenie časovo neobmedzené vecné bremeno z dôvodu umiestnenia verejného vodovodu v k.ú. Bukovina [50.30]
05.03.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [150.00]
05.03.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [150.00]
05.03.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov - Dodatok č. 1 [0.00]
05.03.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov - Dodatok č. 1 [0.00]
05.03.2019 -Z- KZ - „Individuálna bytová výstavba k. ú. Mikušovce – SO 02 Predĺženie verejného vodovodu" [35.00]
11.03.2019 -Z- NPZ - Zmluva o použití zmenky a dohoda o udelení vyplňovacieho práva zmenkového k Zmluve č. B/9000806/79/16 na zákazku: „Veľký Krtíš, plynojem a prekrytie vyhnívacej nádrže“ – práce [92668.82]
11.03.2019 -F- "Realizácia fasády AB StVS, a.s., Banská Bystrica, severná strana" - dodatok č.1 [14097.33]
12.03.2019 -Z- "Banská Bystrica-Sústava na likvidáciu odpadových vôd -ISPA" - zriadenie vecného bremena z dôvodu umiestnenia verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci stavby v kat. území Badín [234.50]
12.03.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [90.00]
14.03.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [0.00]
18.03.2019 -Z- "Bzenica vodovod, časť Bukovina" - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia verejného vodovodu vybudovaného v rámci stavby na častiach pozemkov v kú Bukovina [0.00]
19.03.2019 -Z- Banská Bystrica – Rudlová – kanalizácia, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena [1212.00]
20.03.2019 -Z- Hriňová - odľahčovacie komory - projektová dokumentácia [6050.00]
21.03.2019 -Z- Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 0074/19/44687 [0.00]
22.03.2019 -Z- NZ - prenájom pozemlov za účelom stavby "Banská Bystrica, protipodňová ochrana, čerpacie stanice na verejnej kanalizácii" - k.ú.B.Bystrica a K.ú.Radvaň [0.00]
25.03.2019 -Z- Zabezpečenie reklamy a propagácie počas podujatia "Dni Mesta Brezna" v dňoch 30.5.2019 - 1.6.2019 [300.00]
25.03.2019 -Z- Nájomná zmluva - časť pozemku CKN parc.č. 5249/3 k.ú. Tisovec [88.60]
25.03.2019 -Z- "Rimavská Sobota ČOV, modernizácia riadiaceho systému III.etapa" [2987.00]
26.03.2019 -Z- Zmluva o postúpení práv a povinností investorstva - projektová dokumentácia „Králiky – ulica Priehon, vodovod“ [0.00]
27.03.2019 -Z- Banská Bystrica - ul. Kráľovohoľská - rekonštrukcia vodovodného potrubia - projektová dokumentácia [4970.00]
27.03.2019 -Z- "Banská Bystrica, protipovodňová ochrana, čerpacie stanice na verejnej kanalizácii" - projektová dokumentácia [7000.00]
27.03.2019 -Z- "Odľahčovacia komora Slovenská Ľupča" - projektová dokumentácia [6865.00]
27.03.2019 -Z- "Donovaly - OK a obtokovanie biologického stupňa ČOV" - projektová dokumentácia [7690.00]
27.03.2019 -Z- "Žiar nad Hronom - odľahčovacie komory"- projektová dokumentácia [12100.00]
27.03.2019 -Z- "Zvolen, Sliač - OK a kanalizačný zberač" - projektová dokumentácia [16520.00]
27.03.2019 -Z- "Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia" - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia kanalizácie DN 400mm vybudovanej v rámci stavby na pozemkoch v k.ú. Nedožery-Brezany [2000.00]
27.03.2019 -Z- "Potrubie - úsek - Nedožery - Brezany, VDJ Prievidza 2x1000 m3, VDJ Prievidza 2 x 2500 m3" [5000.00]
27.03.2019 -Z- Zriadenie vecného bremena - Bzenica vodovod, časť Bukovina, LV č.34 [19.50]
27.03.2019 -Z- Výročná správa StVS, a.s. za rok 2018 [2900.00]
27.03.2019 -Z- „Inžinierske siete pre obytný súbor Graniar, Banská Bystrica“ SO 401 - Vodovod – II. etapa a SO 501 - Splašková kanalizácia [35.00]
27.03.2019 -Z- ZVB - „Aglomerácia Nedožery – Brezany - kanalizácia“ [2000.00]
28.03.2019 -Z- "Očová, Slnečná ul. verejná kanalizácia" - projektová dokumentácia [3930.00]
29.03.2019 -Z- Banská Bystrica – Rudlová - kanalizácia - zmluva o nájme [1000.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.