• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.02.2019 -Z- Dizajn manuál stavieb StVS, a.s. - spracovanie dokumentácie [6600.00]
05.02.2019 -F- Faktúry za 01/2019 [0.00]
06.02.2019 -Z- "DVZ Podzámčok" - kúpa pozemkov v k. ú. Podzámčok za účelom majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pre verejnoprospešnú stavbu. [4660.00]
06.02.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov - Dodatok č. 1 [0.00]
06.02.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov - Dodatok č. 1 [0.00]
06.02.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov - Dodatok č. 1 [0.00]
06.02.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [900.50]
07.02.2019 -Z- "ÚV KLenovec" - zmluva o poskytnutí stavebného dozoru [79800.00]
07.02.2019 -Z- Komunikácia a inžinierske siete IBV, Veľká Čausa, SO 02.1 Rozšírenie verejného vodovodu [35.00]
08.02.2019 -Z- „Lučenec – ul. Cintorínska – ul. Járkova – II. etapa, SO - 02 Vodovod, SO - 03 Splašková kanalizácia“ - zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Lučenec [0.00]
08.02.2019 -Z- „Lučenec časť Opatová, ulice Jegorovova, Borhyho – vodovod, kanalizácia – časť ul. Jegorovova SO 01 – vodovod a ul. Jegorovova SO 02 – kanalizácia“ - zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Opatová [0.00]
08.02.2019 -Z- Zmluva o zriadení záložného práva č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015/20/NM/31 link zverejnenia v CRZ https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3881058&l=sk [0.00]
18.02.2019 -Z- "Divín - ČOV, doplnenie odľahčenia, mechanického prečistenia a nového TS" - zriadenie vecného bremena z dôvodu umiestnenia verejnej kanalizácie na pozemku v k.ú. Divín [135.00]
19.02.2019 -Z- "AB StVS, a.s. - úprava bleskozvodového vedenia - severná strana" - demontáž starého vedenia, dodanie a prekládka nového vedenia, vypracovanie revíznych správ [13113.16]
19.02.2019 -Z- "Brezno Kasárne - komunikácie a technická infraštruktúra" - budúci prevod hnuteľného majetku - verejný vodovod vybudovaný v rámci stavby [35.00]
20.02.2019 -Z- "AB StVS, a.s. - Klimatizácia kancelárií - prízemie, I. poschodie, II. poschodie - severná strana" - vypracovanie projektu, demontáž pôvodných klimatizácií, dodávka a montáž klimatizačných jednotiek podľa projektu [126997.00]
20.02.2019 -Z- "Bzenica vodovod, časť Bukovina" - zriadenie neobmedzeného vecného bremena na pozemku v k.ú. Bukovina z dôvodu umiestnenia verejného vodovodu vybudovaného v rámci stavby [11.30]
20.02.2019 -Z- "Bzenica vodovod, časť Bukovina" - zriadenie neobmedzeného vecného bremena na pozemku v k.ú. Bukovina z dôvodu umiestnenia verejného vodovodu vybudovaného v rámci stavby [118.50]
20.02.2019 -Z- Zmluva o technickom poradenstve v procese verejného obstarávania na stavbe: „KREMNICA – kanalizácia a ČOV“ [0.00]
20.02.2019 -Z- Zriadenie vecného bremena - Bzenica vodovod, časť Bukovina, LV č.34 [19.50]
22.02.2019 -Z- Zriadenie vecného bremena - Hnúšťa, miestna časť Likier - rozšírenie verejného vodovodu, k.ú. Hnúšťa, LV 2107, KNC 1349/5 [309.00]
26.02.2019 -Z- Zmluva o zriadení záložného práva č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015/20/NM/32 [0.00]
27.02.2019 -Z- "Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec" - Dodatok č. 2 [16861581.00]
27.02.2019 -Z- Zateplenie cisternového vozidla PD 228 AN [5896.21]
27.02.2019 -Z- "Úsek potrubia VDJ Kajlovka - VDJ Hrádzka, od TS po PK - rekonštrukcia,VDJ Hrádzka 3, 1x1500 m3 - rekonštrukcia - I. a II.etapa" [4930.00]
27.02.2019 -Z- "Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec" - dodatok č. 2 [11941324.00]
28.02.2019 -Z- "Bzenica vodovod, časť Bukovina" - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadenia verejného vodovodu vybudovaného v rámci stavby na pozemku v kat. území Bukovina, obec Bzenica, LV č. 142 [81.60]
28.02.2019 -Z- Predaj pozemku a zriadenie neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia elektrickej prípojky k vodojemu v k.ú. Kocurany. [1600.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.