• sekretariatstvs.sk
  • +421 48 4327 1 1 1
NAHLASOVANIE PORÚCH

    Pre nahlasovanie porúch a informácie týkajúce sa dodávky vody, odkanalizovania, tlaku a kvality vody, zriadenia nového odberu, prípojok a vodomerov, fakturácie, zmluvných vzťahov kontaktujte prevádzkovú spoločnosť: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

    0850 1 1 1 234

Register zmlúv a faktúr

Home > Register
01.01.2019 -Z- Rámcová zmluva o poskytovaní právnej pomoci [0.00]
07.01.2019 -F- Faktúry za 12/2018 [0.00]
07.01.2019 -Z- Poloprevádzkové skúšky a návrh modernizácie [4990.00]
08.01.2019 -Z- "Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec" - dodatok č.1 [0.00]
08.01.2019 -Z- Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov - nadobudnutie majetku, k.ú. Horný Turček, trvalý trávny porast o výmere 7745m2 [23235.00]
08.01.2019 -Z- Majetkovoprávne vysporiadanie vodárenských objektov v okrese Banská Bystrica - kú Podkonice - Dodatok č. 2 [0.00]
10.01.2019 -Z- Zmluva o zriadení vecného bremena, kat. územie Prievidza, LV 9541, C KN č. 8114/180, C KN č. 8114/239, C KN č. 8114/244 [0.00]
10.01.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov - Dodatok č. 1 [215.00]
10.01.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [345.00]
10.01.2019 -Z- Nájomná zmluva - ČS a pramenné záchyty Tŕnie, kat. územie Tŕnie, LV 239 [0.00]
10.01.2019 -Z- Nájom pozemku v kat. území Tisovec, LV 957 ako CKN parc. č. 5249/3 [0.00]
11.01.2019 -Z- " Technická vybavenosť IBV Hrachovo, SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu" [35.00]
11.01.2019 -Z- ÚV Turček, stvrdzovanie vody - II.etaa - havarijný plán - odstúpenie od zmluvy - Dodatok č.1 [0.00]
16.01.2019 -Z- "Bzenica vodovod, časť Bukovina" - zriadenie vecného bremena v k.ú. Bukovina, obce Bzenica z dôvodu umiestnenia verejného vodovodu HDPE, DN 110mm v rámci stavby [1.50]
16.01.2019 -Z- "Bzenica vodovod, časť Bukovina" - zriadenie vecného bremena v k.ú. Bukovina, obce Bzenica z dôvodu umiestnenia verejného vodovodu HDPE, DN 110mm v rámci stavby [1.50]
17.01.2019 -Z- Vypracovanie žiadostí o NFP [19500.00]
18.01.2019 -Z- "Bzenica vodovod, časť Bukovina" - zriadenie vecného bremena v k.ú. Bukovina, obce Bzenica z dôvodu umiestnenia verejného vodovodu HDPE, DN 110mm v rámci stavby [123.00]
19.01.2019 -Z- Zabezpečnie reklamy a propagácie počas konania 12. Šachtágu dňa 25.1.2019 v Handlovej [200.00]
21.01.2019 -Z- Realizácia zariadení na zachytávanie nečistôt plávajúcich v odľahčovacích komorách na stokovej sieti vo vlastníctve StVS, a.s. - Čiastková zmluva o poskytovaní služieb technického dozoru - OK Nová Baňa [9222.00]
22.01.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov - Dodatok č. 1 [0.00]
22.01.2019 -Z- Pozemky, stavba ČS a v katastri nehnuteľností nezapísané stavby bez súp. č. v rámci VZ Kokava nad Rimavicou - predaj nepotrebného a nepoužívaného majetku [40166.00]
22.01.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov - Dodatok č. 1 [0.00]
22.01.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [5.00]
22.01.2019 -Z- „Banská Štiavnica – odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája“ - zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie DN 300 na časti pozemkov [1340.00]
25.01.2019 -Z- "Krupina - kanalizácia a ČOV" - zriadenie vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení elektrickej prípojky a jej ochranného pásma na pozemku v k.ú. Krupina [264.00]
28.01.2019 -Z- "Budiná, vodojem - doplnenie technológie na úpravu vody" - Dodatok 1 [0.00]
29.01.2019 -Z- "Krupina - kanalizácia a ČOV" - zriadenie vecného bremena z dôvodu umiestnenia zariadení elektrickej prípojky a jej ochranného pásma na pozemku v k.ú. Krupina [0.00]

Register zmlúv (RZ) je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených STVS, a.s. od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v RZ.

Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služeb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.
Zásady používania cookie nájdete TU.